هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( جداسازی باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما تولید کننده پروتئاز از ارتفاعات بینالود )

نویسندگان: مریم محجوبین تهران , بهار شهنواز , منصور مشرقی , علی مخدومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروتئاز ها گروه مهمی از آنزیم ها به شمار می روند. پروتئاز های تولید شده توسط میکروارگانیسم هایی که در محیط های سرد زندگی می کنند، فعالیت بالایی در دماهای پایین نشان می دهند. آنزیم های این میکروارگانیسم ها قادر هستند در دمای پایین با سوبسترا واکنش دهند و از اینرو کاربرد های زیادی خصوصا در صنایع غذایی و شوینده ها دارند. هدف از این پژوهش جداسازی باکتری های تولید کننده پروتئاز مقاوم به سرما از ارتفاعات بینالود ایران بوده است. نمونه های خاک از تفاعات بینالود واقع در شمال شرق ایران جمع آوری گردید. از نمونه ها سری رقت 1 و 02 درجه سانتی گراد ، تهیه شد و در محیط تریپتون سوی آگار در دما های 4 گرماگذاری شدند. فعالیت پروتئازی به صورت کیفی با اندازگیری هاله شفاف تولید و به صورت ،Skim Milk Agar شده توسط هر یک از جدایه ها بر روی محیط در 012 نانومتر سنجش گردید. یک واحد فعالیت Kuntiz کمی طبق روش 3 تیروزین آزاد کند. μg پروتئازی برایر میزان آنزیمی است که بتواند در هر دقیقه در مجموع از میان 042 جدایه جداسازی شده، 301 جدایه مقاوم به سرما و 03 جدایه سرمادوست بودند. 72 % از جدایه ها قادر به تولید پروتئاز بودند که برای جدایه هایی که قطر هاله بزرگتری داشتند تولید پروتئاز به صورت کمی بررسی شد. در نهایت جدایه های برتر به صورت مولکولی شناسایی گردیدند. در آینده می تواند مطالعاتی در جهت بهینه سازی تولید پروتئاز توسط این باکتریها و نیز استخراج پروتئاز از آنها صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما, پروتئاز فعال در سرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042957,
author = {محجوبین تهران, مریم and شهنواز, بهار and مشرقی, منصور and مخدومی, علی},
title = {جداسازی باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما تولید کننده پروتئاز از ارتفاعات بینالود},
booktitle = {هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما، پروتئاز فعال در سرما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما تولید کننده پروتئاز از ارتفاعات بینالود
%A محجوبین تهران, مریم
%A شهنواز, بهار
%A مشرقی, منصور
%A مخدومی, علی
%J هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]