ششمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره ملی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( کاربرد روش سطح پاسخ به منظور بهینه کردن تولید پروتئاز توسط سویه مقاوم به سرمای Rheinheimera )

نویسندگان: مریم محجوبین تهران , بهار شهنواز , منصور مشرقی , علی مخدومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروتئاز یکی از مهمترین آنزیم های صنعتی به شمار می آید که حدود 62 % از فروش جهانی آنزیم ها را به خود اختصاص داده است. باکتری های مقاوم به سرما قادرند در دمای پایین که از لحاظ مصرف انرژی مقرون به صرفه است، این آنزیم را تولید کنند. بنابراین در این پژوهش سعی شد با بهینه سازی تولید پروتئاز که از ارتفاعات بینالود جداسازی و Rheinheimera توسط سویه مقاوم به سرما 16 شناسایی شده است، ابتدا به روش تک متغیره و سپس با s rRNA به روش روش سطح پاسخ میزان تولید پروتئاز افزایش یابد. در ابتدا با روش تک متغیره درصد اسکیم میلک و درصد تلقیح به صورت مستقل در ،pH ، فاکتور های دما % اسکیم میلک 3 ،pH: 3 ،02°C بهینه شدند که در شرایط TSB محیط کشت 311 می باشد. در روش تک متغیره .0 U/ml و 1% تلقیح میزان تولید پروتئاز نمی توان برهمکنش های میان فاکتور ها را در نظر گرفت، به همین سبب سپس تاثیر ترکیبی این فاکتورها بر تولید آنزیم و نیز برهمکنش آنها توسط روش پاسخ %44 . سطحی بررسی شد. نتایج حاصل از این روش آماری با ضریب تشخیص 35 بر میزان تولید پروتئاز معنا دار pH نشان داد که اثر دما، اسکیم میلک و R2= بیشترین تاثیر را بر تولید پروتئاز داشته است. با استفاده از روش pH بوده، که .1 U/ml مدل سازی نرم افزاری بالاترین میزان تولید پروتئاز برای این باکتری اسکیم میلک 3% و میزان تلقیح ،pH: 5 .1 ،3 .03 °C 3610 و در شرایط دمایی %4 خواهد بود.

کلمات کلیدی

, انزیم فعال در سرما, بهینه سازی, روش سطح پاسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042958,
author = {محجوبین تهران, مریم and شهنواز, بهار and مشرقی, منصور and مخدومی, علی},
title = {کاربرد روش سطح پاسخ به منظور بهینه کردن تولید پروتئاز توسط سویه مقاوم به سرمای Rheinheimera},
booktitle = {ششمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره ملی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {انزیم فعال در سرما، بهینه سازی، روش سطح پاسخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد روش سطح پاسخ به منظور بهینه کردن تولید پروتئاز توسط سویه مقاوم به سرمای Rheinheimera
%A محجوبین تهران, مریم
%A شهنواز, بهار
%A مشرقی, منصور
%A مخدومی, علی
%J ششمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره ملی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]