هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( بررسی اثر ترکیبات ضدباکتریایی اکتینوباکتریهای جداشده از خاک اکوسیستم های بومی ایران )

نویسندگان: صدف سادات رفعتی , بهار شهنواز , حسین عشقی , علی مخدومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون جوامع امروزی به داروهای موثر و جدید علیه پاتوژنهای مقاوم، مطالعات برای کشف مواد دارویی جدید اهمیت ویژه ای یافته است.Actinobacteri گروهی از باکتریهای گرم مثبت و رشته ای محسوب می شوند که توانایی تولید متابولیت های ثانویه متنوعی را دارند و بنابراین در این پژوهش جداسازی و شناسایی اکتینوباکتریهای بومی ایران که دارای این ویژگی می باشند، مورد نظر بوده است. نمونه گیری از جنگل های شمال ایران و منطقه کوهستانی کدکن صورت گرفت. جداسازی باکتریها در محیط کشت نشاسته کازئین آگار و گلیسرول کازئین آگار با روش تیمار گرمایی انجام شد. برای بررسی قابلیت تولید ترکیب ضدمیکروبی، کشت تقاطعی اکتینوباکتریهای بدست آمده در برابر جدایه های مرجع و بیمارستانی مانند Staphylococcus epidermidis، S.intermedius،S.aureus ، Pseudomonas aeruginosa و E.coli مقاوم به متی سیلین صورت پذیرفت. میزان تاثیر گذاری ترکیب ضدمیکروبی توسط هاله عدم رشد سنجیده شد. از حدود 340 جدایه، 70 جدایه (55 از جنگل و 15 از کوهستان) متعلق به گروه اکتینوباکتریها می باشند. روشهای فنوتیپی (مورفولوژی کلنی ، تولید پیگمان، میسیلیوم هوایی) نشان می دهد که غالب این جدایه ها به جنس Streptomyces تعلق دارند. از این تعداد، 29 جدایه دارای ترکیب ضدمیکروبی هستند که قطر هاله عدم رشد بین 7 تا 32 میلیمتر اندازه گیری شده است. بررسی عصاره استخراج شده ترکیب ضدمیکروبی و ویژگیهای مولکولی نمونه های اکتینوباکتری در حال انجام است. در حال حاضر، نتایج اولیه این پژوهش نشان می دهد که اکتینوباکتریهای خاک در اکوسیستم های طبیعی ایران منبعی غنی برای آنتی بیوتیکهای جدید می باشند.

کلمات کلیدی

, ترکیبات آنتی بیوتیکی, جنگل های شمال ایران, سویه های پاتوژن بیمارستانی, Streptomyces
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042959,
author = {رفعتی, صدف سادات and شهنواز, بهار and عشقی, حسین and مخدومی, علی},
title = {بررسی اثر ترکیبات ضدباکتریایی اکتینوباکتریهای جداشده از خاک اکوسیستم های بومی ایران},
booktitle = {هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ترکیبات آنتی بیوتیکی، جنگل های شمال ایران، سویه های پاتوژن بیمارستانی، Streptomyces},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ترکیبات ضدباکتریایی اکتینوباکتریهای جداشده از خاک اکوسیستم های بومی ایران
%A رفعتی, صدف سادات
%A شهنواز, بهار
%A عشقی, حسین
%A مخدومی, علی
%J هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]