هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( بهینه سازی تولید EPS در باکتری های تولید کننده EPS )

نویسندگان: سیمین معروف , بهار شهنواز , سید محسن کرابی , منصور مشرقی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین موجودات تولید کننده EPSباکتری ها هستند. عوامل مختلفی بر تولید EPSو ترکیبات تشکیل دهنده آن اثر دارد. در این پژوهش تلاش بر این است که شرایط بهینه تولید EPS بررسی شود.تاثیر عوامل مختلف مثل نوع منبع کربن ) گلوکز، سوکروز، فروکتوز ) ، نوع منبع نیتروژن ) آمونیوم ، نیترات و (. . . ، درصد کربن موجود در محیط (10، 15، 20، 25 و 30 درصد)، دما (15، 20، 25 و 37)، میزان هوادهی و برهم کنش بین این عوامل بر تولید EPS توسط باکتری های موجود در لجن فعال فاضلاب بررسی شده است. بعد ازپیش تیمار اولیه بر روی کلنی ها و تولید EPS ، با استفاده از اتانول سرد 96 % ، استخراج EPS انجام شد و وزن خشک آن تعیین گردید. نتایج حاکی از این است که بهترین منبع تولید EPS گلوکز و بعد ازآن سوکروز است. چنانچه منبع کربن در محیط وجود نداشته باشد، تولید EPS به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. بررسی میزان کربن موجود در محیط کشت نشان داد که تولید EPS در غلظت های 20 و 25 درصد تفاوت معناداری را نشان نمی دهد، اما در مقایسه با سایر غلظت ها تولید EPS بیشتر بوده است. مطالعات بیشتر برای بررسی اثر سایر عوامل در حال انجام است.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, استخراج EPS, سیستم لجن فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042961,
author = {معروف, سیمین and شهنواز, بهار and کرابی, سید محسن and مشرقی, منصور and آسوده, احمد},
title = {بهینه سازی تولید EPS در باکتری های تولید کننده EPS},
booktitle = {هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {بهینه سازی، استخراج EPS، سیستم لجن فعال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی تولید EPS در باکتری های تولید کننده EPS
%A معروف, سیمین
%A شهنواز, بهار
%A کرابی, سید محسن
%A مشرقی, منصور
%A آسوده, احمد
%J هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]