هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( جداسازی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و بررسی آنزیم های هیدرولیتیکی آنها )

نویسندگان: بهار شهنواز , زهراملقب به فرشته قاسم زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دریاچه بزنگان به عنوان تنها دریاچه طبیعی در شمال شرقی ایران می باشد که تاکنون گزارشی مبنی بر تنوع میکروارگانیسم های آن ارائه نشده است. بررسی تنوع میکروبی این دریاچه به منظور شناخت بهتر فلور طبیعی زیستگاههای شرق ایران صورت گرفت. روش ها: نمونه برداری از آب و رسوبات در آبان ماه 92 در سه نقطه دریاچه انجام شد و در حداقل زمان ممکن به آزمایشگاه انتقال داده شد. ویژگیهای بیوشیمیایی دریاچه و یونهای آنها انجام گرفت. ویژگی های اکولوژیکی دریاچه مانند pH، EC و TDS اندازه گیری شد که به ترتیب 8.65، 49.3 و 24.7 بدست آمدند. نمونه ها به محیط کشت های R2A و TSA انتقال و کشت داده شدند. به منظور حداکثر جداسازی، گرماگذاری باکتریها در دو درجه حرارت °C 37 – 25 انجام گرفت. نتایج: در مجموع 763 جدایه بدست آمد که براساس ویژگی های فنوتیپی (اندازه و ویژگی های کلنی، رنگ کلنی) و خصوصیات شیمیایی آنها مانند هیدرولیز نشاسته، پروتئین، سیترات، ژلاتین مورد بررسی قرار گرفتند. 60% جدایه ها گرم منفی و 40% به گرم مثبت ها تعلق دارند و فعالیت آنزیمی آنها مانند آمیلاز، پروتئاز، سیتراتاز و DNAase مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: نتایج اولیه نشان می دهد که این باکتریها پتانسیل نسبتا بالایی در تولید آنزیم های هیدرولیتیک مختلف به ویژه پروتئازی و آمیلازی می باشند. شناسایی دقیق این جدایه ها با استفاده از تکثیر ژن 16 rRNA در حال انجام می باشد که اولین مورد گزارش شده از این منطقه می باشد.

کلمات کلیدی

, اکوسیستم های ایران, باکتریهای قابل کشت, فعالیت آنزیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042963,
author = {شهنواز, بهار and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته},
title = {جداسازی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و بررسی آنزیم های هیدرولیتیکی آنها},
booktitle = {هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {اکوسیستم های ایران، باکتریهای قابل کشت، فعالیت آنزیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و بررسی آنزیم های هیدرولیتیکی آنها
%A شهنواز, بهار
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%J هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]