بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (20), شماره (68), سال (2015-6) , صفحات (49-58)

عنوان : ( بررسی فعالیت آنتی باکتریایی عصاره های قره قات (Ribes rubrum) بر باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، لیستریا اینوکوا و انتروباکتر ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , علی الغونه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: با توجه به ابتلای درصد بالایی از جمعیت به بیماری هایی با ماهیت عفونی_میکروبی و اعمال هزینه های فراوان درمانی به ویژه در گروه های پرخطر پیشگیری و کنترل آن بسیار حیاتی است. از طرفی به دلیل اقبال جامعه جهانی و کشورمان به درمان های سنتی و لزوم استخراج دارو از مواد طبیعی و گیاهان داروئی، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره های متانولی، دی کلرومتانی، آبی و هیدروالکلی قره قات بر تعدادی از باکتری های عامل عفونی در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه در سال 1393 در آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام پذیرفت. در این مطالعه که به صورت in vitro انجام پذیرفت، اثر ضد میکروبی به همراه حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با استفاده از روش Serial Dilution Method و طبق استاندارد NCCLS تعیین گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که غلظت های 30 و 40 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره های قره قات دارای اثر ضد میکروبی قابل توجهی روی باکتری ها داشت. تاثیر عصاره ها با کم شدن غلظت آن ها در دیسک، کم شد. عصاره های الکلی در تمامی غلظت ها به طور معنی دار اثر مهاری روی رشد باکتری های مورد آزمایش داشتند. بیشترین قطر هاله عدم رشد در غلظت 40 میلی گرم بر میلی لیتر مربوط به باکتری لیستریا اینوکوا و کمترین قطر هاله در این غلظت مربوط به باکتری گرم منفی انتروباکتر ائروژینوزا بود. نتیجه گیری: روشSerial Dilution نشان داد که عصاره های قره قات دارای اثر بازدارندگی بر تمامی سوش های مورد مطالعه داشت و این اثر برای عصاره متانولی بیشتر از سایر عصاره ها بود.

کلمات کلیدی

, قره قات, غلظت, شرایط آزمایشگاهی, عصاره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042969,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and وسیعی, علیرضا and الغونه, علی},
title = {بررسی فعالیت آنتی باکتریایی عصاره های قره قات (Ribes rubrum) بر باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، لیستریا اینوکوا و انتروباکتر ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {بیماری های عفونی و گرمسیری ایران},
year = {2015},
volume = {20},
number = {68},
month = {June},
issn = {1680-0192},
pages = {49--58},
numpages = {9},
keywords = {قره قات، غلظت، شرایط آزمایشگاهی، عصاره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت آنتی باکتریایی عصاره های قره قات (Ribes rubrum) بر باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، لیستریا اینوکوا و انتروباکتر ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A وسیعی, علیرضا
%A الغونه, علی
%J بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
%@ 1680-0192
%D 2015

[Download]