پژوهش های حسابداری مالی, دوره (5), شماره (20), سال (2014-3) , صفحات (1-21)

عنوان : ( بررسی رابطه حق الزحمه حسابرس و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , حجت سدیر نوغانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین ح قالزحمه حسابرسی و عملکرد مالی شرکتها می پردازد. حق الزحمه حسابرسی در بسیاری از پژوهش ها به عنوان شاخصی برای کیفیت حسابرسی معرفی شده است. در این پژوهش شاخص های عملکرد شامل قدرت سود، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین است. جامعه و نمونه ی آماری در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه ی زمانی 6 ساله ی 1385 تا 1390 می باشد. برای سنجش فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی اسپیرمن، آزمون ریشه واحد، آزمون ناهمسانی واریانس، آزمون هم خطی و آزمون های مربوط به داده های تابلویی(چاو و هاسمن) استفاده شده است. نتایج نشان داد که حق الزحمه حسابرسی با شاخص های عملکرد رابطه معناداری نداشته است.

کلمات کلیدی

, هزینه ی حسابرسی, استقلال حسابرس, شاخص های عملکردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042975,
author = {صالحی, مهدی and محمود موسوی شیری and حجت سدیر نوغانی},
title = {بررسی رابطه حق الزحمه حسابرس و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {20},
month = {March},
issn = {2008-7691},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {هزینه ی حسابرسی، استقلال حسابرس، شاخص های عملکردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه حق الزحمه حسابرس و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A صالحی, مهدی
%A محمود موسوی شیری
%A حجت سدیر نوغانی
%J پژوهش های حسابداری مالی
%@ 2008-7691
%D 2014

[Download]