پژوهش نامه توسعه مالی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-8) , صفحات (37-53)

عنوان : ( تاثیر متغیر های مالی و غیر مالی بر افشا ی داوطلبانه )

نویسندگان: فاطمه کاوسی , مهدی صالحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش رابطه تعدادی ازمتغیرهای حسابداری ازجمله اندازه شرکت ، اهرم ، نوع موسسه حسابرسی ، مالکیت نهادی به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شده اند که با افشای داوطلبانه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار گرفته است. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات ، روش کتابخانه‌ای می باشد و پس ازآن فرضیه‌های تحقیق از طریق رگرسیون و همبستگی، مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده ازآزمون آماری F، آزمون Tو ضریب تعیین مورد سنجش قرار گرفت. به همین منظور نمونه ای ازشرکت های تولیدی(داروسازی) حاضر در بورس که صورت های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به 29 اسفند سال 1389 را منتشر کرده بودند،انتخاب و در نهایت شامل58 شرکت گردید. نتایج تحقیق بیان می کند که بین اندازه شرکت، اهرم، مالکیت نهادی با افشای داوطلبانه رابطه معنی داری وجود ندارد وبین نوع موسسه حسابرسی با افشای داوطلبانه رابطه معنی دار وجوددارد.

کلمات کلیدی

, افشای داوطلبانه, اندازه شرکت, اهرم مالی, مالکیت نهادی, نوع موسسه حسابرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042976,
author = {فاطمه کاوسی and صالحی, مهدی},
title = {تاثیر متغیر های مالی و غیر مالی بر افشا ی داوطلبانه},
journal = {پژوهش نامه توسعه مالی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {August},
issn = {****-0120},
pages = {37--53},
numpages = {16},
keywords = {افشای داوطلبانه، اندازه شرکت، اهرم مالی، مالکیت نهادی، نوع موسسه حسابرسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر متغیر های مالی و غیر مالی بر افشا ی داوطلبانه
%A فاطمه کاوسی
%A صالحی, مهدی
%J پژوهش نامه توسعه مالی
%@ ****-0120
%D 2013

[Download]