آموزش در علوم پزشکی, دوره (14), شماره (6), سال (2014-9) , صفحات (517-526)

عنوان : ( نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد )

نویسندگان: مریم السادات کیافر , حسین کارشکی , فرح هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: از آنجایی که انگیزش، موتور حرکت‌دهنده انسان است، شناسایی زیربناهای آن به خصوص در حیطه‌های تحصیلی و آموزشگاهی به منظور رشد و پیشرفت جامعه مهم و ارزشمند می‌باشد. هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان است. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی جامعه‌ی آماری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 91-1390 بودند، که تعداد 350 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند (218 نفر از دانشگاه فردوسی و 132 نفر از دانشگاه علوم پزشکی). برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی امید اسنایدر و مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و پرسشنامه خوش‌بینی شییر و کارور استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمام متغیرهای پژوهش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد: همبستگی انگیزش و تفکر عامل (01/0, p<52/0r=)، انگیزش و تفکر راهبردی (01/0, p<40/0r=)، انگیزش و خوش‌بینی (01/0, p< 34/0r=)، تفکر راهبردی و تفکر عامل (01/0, p<57/0r=)، تفکر عامل و خوش‌بینی (01/0, p<51/0r=)، تفکر راهبردی و خوش‌بینی (01/0, p<32/0r=). نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان می‌دهد که مجموع باورهای امید و خوش‌بینی می‌توانند انگیزش تحصیلی دانش جویان را پیش‌بینی کنند (001/0>p، 780/33=(225/3)F). آزمون معناداری ضرایب رگرسیون نیز نشان می‌دهد که تفکر راهبردی (05/0>p، 173/2=t) و تفکر عامل (0. 05>p، 326/5=t) به لحاظ آماری ارتباط معناداری دارد، اما ضریب رگرسیون خوش‌بینی به لحاظ آماری معنادار نبود. بین دو گروه دختر و پسر تنها در متغیر انگیزه تحصیلی تفاوت معناداری دیده شد و بین دو دانشگاه در هیچ یک از متغیرها تفاوت معناداری دیده نشد. نتیجه‌گیری: مطابق نتایج به دست آمده امید متغیری است که با انگیزش تحصیلی رابطه دارد و در موقعیت‌های تحصیلی باید بر آن تأکید گردد.

کلمات کلیدی

, امید, تفکر عامل, تفکر راهبردی, انگیزش تحصیلی, خوش‌بینی, دانشجویان تحصیلات تکمیلی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042987,
author = {کیافر, مریم السادات and کارشکی, حسین and هاشمی, فرح},
title = {نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد},
journal = {آموزش در علوم پزشکی},
year = {2014},
volume = {14},
number = {6},
month = {September},
issn = {9359-1608},
pages = {517--526},
numpages = {9},
keywords = {امید، تفکر عامل، تفکر راهبردی، انگیزش تحصیلی، خوش‌بینی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد
%A کیافر, مریم السادات
%A کارشکی, حسین
%A هاشمی, فرح
%J آموزش در علوم پزشکی
%@ 9359-1608
%D 2014

[Download]