حقوق خصوصی, دوره (10), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (349-380)

عنوان : ( حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) )

نویسندگان: سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«حق افشای اثر» از حقوق معنوی پدیدآورنده اثر ادبی و هنری است که بر اساس آن، پدیدآورنده حق دارد دربارة عرضه کرردن یا عرضه نکردن اثر خود به عموم تصمیم گیری کند. حق یادشده که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده در نظام حقوفی فرانسه به صراحت پذیرفته شده است، از متون فانونی ایران نیز فابل استنباط است. به منظور گسترش متون حقوفی ایران در زمینه حق افشای اثر، نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم و فلمرو حق افشا، چگونگی اجرا و پایان یافتن حق افشا و آثار مترتب بر اعمال حق مزبور در دو نظام حقوفی ایران و فرانسه را بررسی کرده است. با توجه به یافتة تحقیق حاضر، اعمال حق افشا عمل حقوفی یکجانبه، و مستلزم وجود و ابراز اراده و اصولاً نیازمند رضای شخصی پدیدآورنده است. حق افشا که با نخستین اعمال آن پایان می یابد، زمینه ساز پیدایش حقوق مالی پدیدآورنده است، در نتیجه، تا فبل از اعمال آن، امکان توفیف اثر ادبی و هنری به منظور بهره برداری مالی میسر نیبت. حق یادشده بر لزوم اجرای تعهدات فراردادی پدیدآورنده تأثیرگذار است. هرچند این امر مسئولیت پدیدآورنده در فبال خسارت های طرف قرارداد را از بین نمی برد.

کلمات کلیدی

, پدیدآورنده, حق افشا, حقوق ادبی و هنری, حقوق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042997,
author = {محسنی, سعید and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)},
journal = {حقوق خصوصی},
year = {2014},
volume = {10},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-840X},
pages = {349--380},
numpages = {31},
keywords = {پدیدآورنده، حق افشا، حقوق ادبی و هنری، حقوق معنوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
%A محسنی, سعید
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J حقوق خصوصی
%@ 2008-840X
%D 2014

[Download]