مطالعات حقوق تطبیقی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (123-136)

عنوان : ( راهنامه در کنوانسیون CMR )

نویسندگان: سعید محسنی , حسین صفوی شاملو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنوانسیون CMR ناظر به حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده است. از موضوعات مهم و پرکاربرد حمل و نقل، مسأله «راهنامه» است که بررسی احکام و مسائل مربوط به آن شایسته می نماید. این جستار درصدد بررسی ماهیت، ویژگیها، شرایط و آثار راهنامه است. با توجه به نتیجه این پژوهش، راهنامه که سندی است تجاری، دلیل بر مالکیت کالا نبوده، قابل توثیق و انتقال نیست و همچنین نقشی در تشکیل قرارداد حمل ندارد. البته از سویی راهنامه در مقام اثبات، ارزش اماره داشته و از سوی دیگر در مواردی بر حق در اختیار گرفتن کالا و انتقال آن به مرسل الیه مؤثر است. همچنین باید توجه داشت که تنظیم راهنامه دارای دو دسته شرایط الزامی و اختیاری است که بسته به مورد از ضمانت اجراهای ویژه برخوردار است.

کلمات کلیدی

, آثار, راهنامه, شرایط, کنوانسیون CMR , ویژگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043001,
author = {محسنی, سعید and صفوی شاملو, حسین},
title = {راهنامه در کنوانسیون CMR},
journal = {مطالعات حقوق تطبیقی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-496x},
pages = {123--136},
numpages = {13},
keywords = {آثار، راهنامه، شرایط، کنوانسیون CMR ، ویژگی ها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهنامه در کنوانسیون CMR
%A محسنی, سعید
%A صفوی شاملو, حسین
%J مطالعات حقوق تطبیقی
%@ 1735-496x
%D 2014

[Download]