پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (3), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (153-172)

عنوان : ( تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , کلثوم دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر باورخودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته، شامل 51 سؤال بسته و در سه قسمت (اطلاعات جمعیت شناختی، باور خودکارآمدی و مهارت های سواد اطلاعاتی) است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در چهار حوزه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و کشاورزی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه بیرجند و مجموعاً 3635 نفر بودندکه طبق جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی، 350 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. یافته ها: نتایج نشان داد ارتباط مثبت و قوی میان سطوح مهارت های سواد اطلاعاتی و باور خودکارآمدی دانشجویان وجود داشت. ابعاد مکان ابی، دسترسی به اطلاعات و ارزیابی اطلاعات بر مؤلفه خودکارآمدی تأثیرگذار بود. میانگین کسب شده برای باورخودکارآمدی دانشجویان زن بالاتر از میانگین مربوط به دانشجویان مرد و هم چنین میانگین کسب شده برای باورخودکارآمدی حاصل از سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد بالاتر از میانگین مربوط به دانشجویان کارشناسی بود. بین میانگین خودکارآمدی حاصل از سواد اطلاعاتی دانشجویان حوزه های تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود داشت و میانگین کسب شده برای حوزه علوم انسانی بالاتر از سایر حوزه ها بود. بین باورخودکارآمدی حاصل از سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی و هم چنین کارشناسی ارشد ورودی های مختلف تفاوت معنی داری وجود نداشت. هم چنین بین مهارت های سواد اطلاعاتی دانشجویان با کسب خودکارآمدی آن ها رابطه معنی داری وجود داشت و به ترتیب ابعاد مکان یابی اطلاعات (87/6=F) و ارزیابی اطلاعات (27/4=F) بیش ترین تأثیر و هم چنین بعد به کارگیری اطلاعات (72/0=F) کم ترین تأثیر را بر ابعاد خودکارآمدی داشتند.

کلمات کلیدی

, باور خودکارآمدی, مهارتهای سواد اطلاعاتی, دانشگاه بیرجند, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043003,
author = {نوکاریزی, محسن and کلثوم دهقانی},
title = {تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند},
journal = {پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6344},
pages = {153--172},
numpages = {19},
keywords = {باور خودکارآمدی،مهارتهای سواد اطلاعاتی، دانشگاه بیرجند، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند
%A نوکاریزی, محسن
%A کلثوم دهقانی
%J پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی
%@ 2251-6344
%D 2014

[Download]