حکمت صدرایی, دوره (2), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (23-33)

عنوان : ( علم حضوری از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , زهره سلحشورسفیدسنگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فلسفۀ اسلامی طرح مسئلۀ علم حضوری به صراحت در آثار سهروردی یافت میشود و پس از او صدرالمتألهین آن را بسط داده است. سهروردی علم را به ظهور و نور تعریف کرده و ملاصدرا از این تعریف سود جسته است. هر چند ملاصدرا در مسئلۀ ابصار با سهروردی مخالفت میکند، اما در مواردی همچون حصول مدرکات خیالی از او متأثر است. از جمله موارد اختلاف این دو میتوان به مسئلۀ ابصار، مادی یا مجرد دانستن قوة خیال، و اتصال یا اتحاد نفس با عقل فعال و از نقاط اشتراک میتوان به تعریف علم اشاره کرد. این نقاط افتراق و اشتراک برآمده از مبانی هر یک از این دو فیلسوف از جمله قابل یا فاعل دانستن نفس نسبت به صور و تعریف غیر ماهوی علم است؛ مثلاً مبنای اینکه نفس قابل یا فاعل صور است باعث تفاوت در نظریۀ ابصار و مبنای تعریف غیر ماهوی از علم باعث اشتراک در تعریف علم شده است.

کلمات کلیدی

, علم حضوری, ابصار, علم به نفس, سهروردی, ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043008,
author = {حسینی, سیدمرتضی and سلحشورسفیدسنگی, زهره},
title = {علم حضوری از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا},
journal = {حکمت صدرایی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {August},
issn = {2322-1992},
pages = {23--33},
numpages = {10},
keywords = {علم حضوری، ابصار، علم به نفس، سهروردی، ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T علم حضوری از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا
%A حسینی, سیدمرتضی
%A سلحشورسفیدسنگی, زهره
%J حکمت صدرایی
%@ 2322-1992
%D 2014

[Download]