پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (6), شماره (22), سال (2014-3) , صفحات (5-25)

عنوان : ( واکاوی پیش آیندهای فردی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان )

نویسندگان: حمید رضازاده برفوئی , سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگرچه سازمانها سیستم های مدیریت مسیر شغلی و استراتژ ی های ترفیع را برای کارکنانی که دارای سطح بهره وری بالا و عملکرد مطلوب هستند، طراحی و اجرا می کنند اما مطالعات، حاکی از تأثیر فرایندها و رفتارهای سیاسی از جمله چاپلوسی بر پیشرفت حرفه ای کارکنان است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی پیش بینی پذیری پیشرفت شغلی کارکنان از طریق چاپلوسی، و واکاوی دو دسته عوامل فردی و موقعیتی مؤثر بر آن پرداخته است . جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. با استفاده از سنجه های مطالعات پیشین پرسش نامه تحقیق طراحی، و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. داده های اخذ شده از یک نمونه 218 تایی از کارکنان مبنای تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد متغیرهای فردی یعنی کانون کنترل و ماکیاولیزم بر چاپلوسی از تأثیر معناداری برخوردار بوده اند اما از بین دو متغیر موقعیتی شامل سبک رهبری و ابهام نقش تنها تأثیر متغیر سبک رهبری بر چاپلوسی تأیید شد .همچنین، معناداری رابطه مثبت بین چاپلوسی کارکنان و پیشرفت شغلی آنها مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, چاپلوسی, عوامل فردی, عوامل موقعیتی, پیشرفت شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043009,
author = {رضازاده برفوئی, حمید and مرتضوی, سعید and رحیم نیا , فریبرز},
title = {واکاوی پیش آیندهای فردی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {22},
month = {March},
issn = {2538-3418},
pages = {5--25},
numpages = {20},
keywords = {چاپلوسی، عوامل فردی، عوامل موقعیتی، پیشرفت شغلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی پیش آیندهای فردی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان
%A رضازاده برفوئی, حمید
%A مرتضوی, سعید
%A رحیم نیا , فریبرز
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2014

[Download]