علوم و فنون بسته بندی, دوره (5), شماره (18), سال (2014-9) , صفحات (38-51)

عنوان : ( مواد مرکب زیست تخریب پذیر و نقش آن ها دراصلاح خواص عملکردی فیلم های بسته بندی بر پایه پروتئین ها )

نویسندگان: محمدرضا عبدالهی مقدم , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فیلم های پروتئینی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی، علی رغم دارا بودن مزایای زیاد همچون تخریب پذیری و تجدیدپذیری ، دارای دو ضعف اساسی ضعیف بودن خواص مکانیکی ونیز ممانعت کنندگی در برابرنفوذ بخار آب می باشند. تلاشها برای بهبود خواص عملکردی فیلم های پروتئینی مختلف، از روش های اصلاح فرمولاسیون، ایجاد اتصالات عرضی بین مولکول ها و تهیه مواد مرکب بر پایه پروتئین ها، در سال های اخیر رو به افزایش بوده است. در این مقاله تحقیقات انجام شده برای اصلاح خواص عملکردی فیلم های پروتئینی تهیه شده از منابع مختلف پروتئینی از طریق تهیه مواد مرکب بر پایه پروتئین ها، مرور شده است.

کلمات کلیدی

, بسته بندی , زیست تخریب پذیر , فیلم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043011,
author = {عبدالهی مقدم, محمدرضا and صداقت, ناصر},
title = {مواد مرکب زیست تخریب پذیر و نقش آن ها دراصلاح خواص عملکردی فیلم های بسته بندی بر پایه پروتئین ها},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {18},
month = {September},
issn = {2228-6675},
pages = {38--51},
numpages = {13},
keywords = {بسته بندی ; زیست تخریب پذیر ; فیلم خوراکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مواد مرکب زیست تخریب پذیر و نقش آن ها دراصلاح خواص عملکردی فیلم های بسته بندی بر پایه پروتئین ها
%A عبدالهی مقدم, محمدرضا
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2014

[Download]