سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07

عنوان : ( درک عملکرد پروتئینی اندام های مختلف "گونه بهاره" گل حسرت (Colchicum crocifolium) )

نویسندگان: منیره چنیانی , آسیه حمیدی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل حسرت (Colchicum L.)، یک گیاه تک لپه زمین رست از تیره Colchicaceae است که رویش برگ ها و گل ها در آن به صورت هم زمان نیست. این گیاه دارای دو مرحله در دوره زندگی خود می باشد. در تحقیق حاضر محتوای پروتئین کل محلول و نامحلول در بذر، انواع بنه و اندام های رویشی گونه بهاره گل حسرت (C. crocifolium ) از دو جنبه کمّیت و کیفیت (اسپکتروفتومتری و الکتروفورزی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی ها نشان داد که برگ های C. crocifolium بیشترین محتوای پروتئین کل را نشان دادند و بدنبال آن بذرها در رتبه دوم بودند. بنه مادر و ریشه ها نیز کمترین میزان پروتئین کل را نشان دادند. نکته قابل توجه، ثبت سطح پایین پروتئین کل نامحلول در همه اندام ها نسبت به پروتئین کل محلول بود. این نتایج در تایید این مطلب است که عملکرد پروتئین- چه محلول وچه نامحلول- در هر اندام بسته به مرحله ای است که گیاه در آن زندگی می کند. از سوی دیگر، می توان پیشنهاد بر اهمیت بیشتر پروتئین های محلول نسبت به پروتئین های نامحلول در اندام های مختلف گل حسرت بهاره C. crocifolium داشت.

کلمات کلیدی

, گل حسرت بهاره, الکتروفورز, پروتئین کل, اندام های رویشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043012,
author = {چنیانی, منیره and آسیه حمیدی پور},
title = {درک عملکرد پروتئینی اندام های مختلف "گونه بهاره" گل حسرت (Colchicum crocifolium)},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {گل حسرت بهاره، الکتروفورز، پروتئین کل، اندام های رویشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T درک عملکرد پروتئینی اندام های مختلف "گونه بهاره" گل حسرت (Colchicum crocifolium)
%A چنیانی, منیره
%A آسیه حمیدی پور
%J سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی
%D 2014

[Download]