سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی کمّی و کیفی پروتئین ها در اندام های مختلف "گونه پاییزه" گل حسرت (Colchicum kotschyi) )

نویسندگان: منیره چنیانی , آسیه حمیدی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی مقایسه ای محتوای پروتئین کل محلول و نامحلول در اندام های مختلف گونه پاییزه گل حسرت (Colchicum kotschyi ) پرداخته شد. برای این منظور، مقدار کمّی پروتئین ها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری اندازه-گیری شد و سپس داده های حاصل تجزیه آماری گردید. همچنین جهت تعیین کیفیت پروتئین ها، عصاره های حاصل به روش SDS-PAGE الکتروفورز شد و تغییرات در باندهای پروتئینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ارزیابی های کمّی پروتئین ها نشان داد که میزان پروتئین کل- چه محلول و چه نامحلول- در بذر و به دنبال آن، برگ و ساقه گیاه بیشترین و درریشه و بنه مادرآن کمترین بود. مشابه نتایج حاصل از ارزیابی های کمّی، در بررسی های کیفی این دو مجموعه پروتئینی نیز مشخص شد که باندهای پروتئینی در بذر شدت و تعداد بیشتری نسبت به سایر اندام ها دارا بود. این نتایج تایید می کند که بذر گل حسرت، ضمن دارابودن سطح بالایی از نشاسته، دارای حجم بالایی از پروتئین های ذخیره ای است که در زمان رشد رویان مورد-استفاده قرار می گیرد. از سوی دیگر، بررسی بیشتر و تعیین ماهیت پروتئین هایی که میزان آن ها تغییرات قابل توجهی داشت، می تواند به درک مکانیسم های درون سلولی که گیاه در مراحل مختلف زندگی خود استفاده می کند کمک کند.

کلمات کلیدی

, گل حسرت پاییزه, الکتروفورز, پروتئین محلول, پروتئین نامحلول, اندام های رویشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043013,
author = {چنیانی, منیره and آسیه حمیدی پور},
title = {بررسی کمّی و کیفی پروتئین ها در اندام های مختلف "گونه پاییزه" گل حسرت (Colchicum kotschyi)},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {گل حسرت پاییزه، الکتروفورز، پروتئین محلول، پروتئین نامحلول، اندام های رویشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کمّی و کیفی پروتئین ها در اندام های مختلف "گونه پاییزه" گل حسرت (Colchicum kotschyi)
%A چنیانی, منیره
%A آسیه حمیدی پور
%J سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی
%D 2014

[Download]