سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی اثرات هورمون ABA بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: زینب مطلوبی , علی گنجعلی , احمدرضا بهرامی , منیره چنیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مطالعات صورت گرفته از بین عوامل مختلف تنش زا مانند بیماری، آفات، علف های هرز، خشکی، غرقابی، شوری و سرما، عامل خشکی تأثیر بسزایی بر رشد و عملکرد نخود دارد و به تنهایی سبب 50 درصد کاهش عملکرد نخود زراعی می شود. آبسیزیک اسید (ABA) یکی از هورمون های مهم گیاهی است که نقش عمده ای در چرخه زندگی گیاه داشته و بسیاری از فرآیندهای مهم فیزیولوژیکی، نموی و همچنین عکس‌العمل‌های سازگاری گیاه به محیط های تنشی را تنظیم می نماید. به منظور بررسی تأثیر تیمار هورمون ABA بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ MCC877 گیاه نخود (Cicer arietinum L.) در مرحله گلدهی تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی در اتاق کشت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. اعمال تنش خشکی به صورت محدودیت آبیاری به میزان 30 درصد ظرفیت گلدانی و تیمار هورمون ABA در سه سطح غلظت 0، 50 و 100 میکرومولار با اسپری نمودن محلول هورمونی بر برگ ها به صورت هفتگی، 14 روز پس از کشت انجام شد. 48 روز پس از کشت، در مرحله گلدهی، صفاتی مانند وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه، ارتفاع اندام هوایی و سطح برگ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان داد که تیمار غلظت های مختلف ABA تأثیر معنی داری بر صفات مورفولوژیکی به ویژه نسبت ریشه به اندام هوایی گیاه در وضعیت تنش خشکی داشت. بنابراین ABA با بهبود برخی از صفات مورفولوژیک در این شرایط مواجهه با تنش می تواند به عنوان یک عامل موثر در بهبود تحمل به تنش خشکی مطرح باشد.

کلمات کلیدی

, نخود (Cicer arietinum L.), آبسیزیک اسید, تنش خشکی و صفات مورفولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043016,
author = {مطلوبی, زینب and گنجعلی, علی and بهرامی, احمدرضا and چنیانی, منیره},
title = {بررسی اثرات هورمون ABA بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط تنش خشکی},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نخود (Cicer arietinum L.)، آبسیزیک اسید، تنش خشکی و صفات مورفولوژیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات هورمون ABA بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط تنش خشکی
%A مطلوبی, زینب
%A گنجعلی, علی
%A بهرامی, احمدرضا
%A چنیانی, منیره
%J سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی
%D 2014

[Download]