سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی تغییرات پروتئینی اندام های مختلف دو گونه گل حسرت )

نویسندگان: منیره چنیانی , آسیه حمیدی پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل حسرت (Colchicum L.)، یک گیاه تک لپه زمین رست از تیره Colchicaceae است که رویش برگ ها و گل ها در آن به صورت هم زمان نیست. این گیاه دارای دو مرحله در دوره زندگی خود می باشد. به این دلیل که در غده این گیاه، بعد از نشاسته، دومین منبع ذخیره ای پروتئین می باشد، در تحقیق حاضر به بررسی مقایسه ای محتوای پروتئین کل محلول و نامحلول و فعالیت زیمایه های پاداکسایشی در اندام های مختلف دو گونه از این گیاه (C. crocifoliumو C. kotschyi ) پرداخته شده است. در این پژوهش، بذرها بیشترین میزان محتوای پروتئین کل را دارا بودند. بنه مادر و ریشه ها نیز کمترین میزان پروتئین را نشان دادند که از این میان، میزان پروتئین کل نامحلول در ریشه C. crocifolium در حد بسیار ناچیز گزارش شد. در بررسی فعالیت های زیمایه های پاداکسایشی نیز نتایج متعددی به دست آمد. ریشه در مجموع بیشترین میزان فعالیت پلی فنل اکسیدازی را نشان داد و به جز در ریشه و بنه مادر، در سایر اندام ها فعالیت این زیمایه بسیار کم بود. فعالیت پراکسیدازی هم، در ریشه، بنه مادر و بذر به نسبت برگ، بنه دختر و ساقه بیشترین میزان را نشان داد. نکته قابل توجه در مقایسه فعالیت سوپراکسیددیس موتاز بود که فعالیت این زیمایه در تمامی اندام های گونه-های C. crocifolium و C. kotschyi تفاوت معنی داری نشان نداد و نتایج بسیار به هم نزدیک و شبیه بودند. در بذر این دو گونه، تقریباً فعالیت این زیمایه به صفر می رسد.

کلمات کلیدی

, گل حسرت, محتوای پروتئینی, فعالیت آنزیم های پاداکسایشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043017,
author = {چنیانی, منیره and آسیه حمیدی پور},
title = {بررسی تغییرات پروتئینی اندام های مختلف دو گونه گل حسرت},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {گل حسرت، محتوای پروتئینی، فعالیت آنزیم های پاداکسایشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات پروتئینی اندام های مختلف دو گونه گل حسرت
%A چنیانی, منیره
%A آسیه حمیدی پور
%J سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی
%D 2014

[Download]