بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (373-382)

عنوان : ( اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌ زمینی (.Arachis hypogaea L) در آستانه‌ اشرفیه استان گیلان )

نویسندگان: امین نیکخواه کلاچاهی , علیرضا طاهری راد , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , سید حسین پیمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌زمینی (.Arachis hypogaea L) در استان گیلان با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات انجام شد. شش گروه تأثیر گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون خشکی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاسیم بررسی شدند. در این تحقیق، مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم و سوخت گازوئیل برای تولید بادام‌زمینی و خشک کردن آن به عنوان نهاده‌هایی با پتانسیل آلودگی زیست محیطی شناخته شدند. با تجزیه و تحلیل داده‌ها، شاخص نهایی برای تولید یک تن بادام‌زمینی در منطقه برای گروه‌های تأثیر گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون خشکی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاسیم به ترتیب برابر 036/0، 194/0، 316/0، 64/3، 266/0 و 0243/0 محاسبه شد. بدین معنی که شاخص تخلیه منابع فسیلی در تولید یک تن بادام‌زمینی در استان گیلان دارای پتانسیل بیشتری برای آسیب به محیط‌زیست است. در این تحقیق، شاخص زیست‌محیطی در تولید یک تن بادام‌زمینی برابر 55/0 و شاخص تخلیه منابع 93/3 محاسبه شد. همچنین، شاخص‌ نهایی گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون خشکی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاسیم به ترتیب 0015/0، 0082/0، 0133/0 ، 153/0 ، 0112/0 و 0010/0 برای تولید 1000 مگاژول انرژی به دست آمد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی چرخه حیات, اسیدیته, تخلیه منابع, شاخص زیست محیطی, گرمایش جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043019,
author = {نیکخواه کلاچاهی, امین and طاهری راد, علیرضا and خجسته پور, مهدی and عمادی, باقر and سید حسین پیمان},
title = {اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌ زمینی (.Arachis hypogaea L) در آستانه‌ اشرفیه استان گیلان},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {373--382},
numpages = {9},
keywords = {ارزیابی چرخه حیات، اسیدیته، تخلیه منابع، شاخص زیست محیطی، گرمایش جهانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌ زمینی (.Arachis hypogaea L) در آستانه‌ اشرفیه استان گیلان
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A طاهری راد, علیرضا
%A خجسته پور, مهدی
%A عمادی, باقر
%A سید حسین پیمان
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2014

[Download]