جستارهای ادبی, دوره (47), شماره (184), سال (2014-8) , صفحات (72-102)

عنوان : ( بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی )

نویسندگان: محدثه قدسی , محمدجعفر یاحقی , مهدخت پورخالقی چترودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از میان انواع آثار منثور مکاتبات درباری از جهات گوناگون شایستة تحقیق و مطالعه هستند. در این جستار یکی از مکاتبات سیاسی مسعود غزنوی به ارسلان‌خان قراخانی که ابوالفضل بیهقی آن را نوشته و در کتاب وی نسخة کامل آن ثبت شده است، با استفاده ازسه مؤلّفة‌ فرکلاف تحلیل و توانایی نویسنده در پردازش مناسبات قدرت بررسی شده است. بیهقی در این نامه با گزینش دقیق واژه‌ها و به کارگیری ساخت معلوم و مجهول و وجهیّت اخباری سعی دارد قدرت مسعود غزنوی را حتّی در شرایط بحرانی پس از شکست دندانقان نشان دهد. تحلیل این نامه بسیاری از شگردهای زبانی بیهقی را در تبیین روابط سیاسی روشن می‌سازد.

کلمات کلیدی

, تحلیل گفتمان انتقادی, تاریخ بیهقی, مسعود غزنوی, ارسلان خان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043021,
author = {قدسی, محدثه and یاحقی, محمدجعفر and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی},
journal = {جستارهای ادبی},
year = {2014},
volume = {47},
number = {184},
month = {August},
issn = {2008-7187},
pages = {72--102},
numpages = {30},
keywords = {تحلیل گفتمان انتقادی، تاریخ بیهقی، مسعود غزنوی، ارسلان خان، نامه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی
%A قدسی, محدثه
%A یاحقی, محمدجعفر
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J جستارهای ادبی
%@ 2008-7187
%D 2014

[Download]