اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( تأثیر اسیدیته بر هم کاهی یون آهن (III) در کارایی علف کش نیکوسولفورون )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , سولوای متیاسن , پیر کودسک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هم کاهی املاح محلول در کارایی نیکوسولفورون روی سوروف و گاوپنبه به صورت Fe3+>>Ca2+≥Mg2+ در آزمایش اولیه مشاهده شد. افزودن Fe3+ به مخزن سمپاش، اسیدیته (pH) را به صورت معنی داری کاهش داد. به منظور بررسی این که حضور Fe3+ یا کاهش pH باعث هم کاهی نیکوسولفورون است، دو آزمایش دُز- پاسخ در دانشگاه آروس (دانمارک) در سال 1390 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل یون Fe3+ در سه غلظت (0 (آب دیونیزه)، 002/0 و 01/0 مول)، محلول بافر در سه سطح (بدون بافر، 4=pH و 7=pH) و هفت دُز نیکوسولفورون 0، 4، 8، 16، 32، 64 و 128 گرم ماده مؤثره در هکتار در مخلوط باv/v 2/0% سورفکتانت غیریونی Contact، در 3 تکرار بودند. سمپاشی در مرحله 2 تا 3 برگی علف های هرز با حجم پاشش 160 لیتر در هکتار انجام شد. دُز ED50 بر اساس وزن تر و خشک اندام هوایی علف هرز محاسبه شد. تغییر pH علف کش محلول در آب دیونیزه تأثیری بر زیست توده علف های هرز نشان نداد، اما افزودن 002/0 و 01/0 مول Fe3+ به محلول سمپاش کارایی نیکوسولفورون را به شکل معنی داری کاهش داد. با وجود این در حضور Fe3+، بافر کارایی علف کش را به طور معنی داری افزایش داد. به طوری که در غلظت 01/0 مول Fe3+، مقادیر ED50 حاصل از وزن خشک سوروف معادل 7/18، 3/3 و 2/1 به ترتیب برای تیمارهای بدون بافر، 4 pH و 7 pH به دست آمد. مقادیر ED50 مذکور برای علف هرز گاوپنبه به ترتیب برابر 1/35، 0/30 و 9/16 بود. نتایج ثابت کردند که هم کاهی در کارایی نیکوسولفورون به خاطر کاهش pH محلول است نه حضور Fe3+.

کلمات کلیدی

, بافر, دُز- پاسخ, شاخص ED50, کیفیت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043024,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and سولوای متیاسن and پیر کودسک},
title = {تأثیر اسیدیته بر هم کاهی یون آهن (III) در کارایی علف کش نیکوسولفورون},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {بافر، دُز- پاسخ، شاخص ED50، کیفیت آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر اسیدیته بر هم کاهی یون آهن (III) در کارایی علف کش نیکوسولفورون
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A سولوای متیاسن
%A پیر کودسک
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]