اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( ارزیابی سمپاش های رایج و دوزهای مختلف علف کش گیاهستار بر عملکرد گندم آبی )

نویسندگان: فرید بدیع , لیلا علیمرادی , سعید جاهدی پور , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

5 سمپاش رایج مورد استفاده در محصول گندم (شامل بوم دار پشت تراکتوری، تراکتوری لانس دار، پشتی اتومایزر، میکرونر و الکترواستاتیک) همراه با 3 دوز مصرف سم گیاهستار (15،20،25 گرم در هکتار) به منظور مبارزه با علف های هرز پهن برگ گندم در شرایط مزرعه در قالب طرح آماری اسپلیت پلات بر پایه بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. بین روشهای سمپاشی از نظر میزان محلول مصرفی در هکتار، در سطح 1% اختلاف معنی داری وجود داشت. بیشترین میزان مصرف محلول سم مربوط به سمپاش تراکتوری لانس دار (8/732 لیتر در هکتار) و کمترین مربوط به سمپاش میکرونر (9/34 لیتر در هکتار) بود. ضریب یکنواختی پاشش در سطح احتمال 1% معنی دار شد. بهترین ضریب یکنواختی پاشش متعلق به سمپاش بوم دار پشت تراکتوری به مقدار 8/1 و سمپاش میکرونر با 3 محاسبه شد که نسبت به سایر سمپاش های مورد آزمایش دارای برتری بودند. واکنش متقابل میزان دوزهای علف کش گیاهستار و نوع سمپاش بر روی کنترل علف های هرز پهن برگ در سطح 1% معنی دار شد. بطوریکه کاربرد سمپاش پشت تراکتوری بوم دار با دوز 25 گرم در هکتار گیاهستار، اغلب علف های هرز پهن برگ گندم را کنترل کرد و بیشترین عملکرد محصول بدست آمد.

کلمات کلیدی

, سمپاشی, ضریب یکنواختی, علف کش, علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043026,
author = {فرید بدیع and لیلا علیمرادی and سعید جاهدی پور and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {ارزیابی سمپاش های رایج و دوزهای مختلف علف کش گیاهستار بر عملکرد گندم آبی},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {سمپاشی، ضریب یکنواختی، علف کش، علف هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی سمپاش های رایج و دوزهای مختلف علف کش گیاهستار بر عملکرد گندم آبی
%A فرید بدیع
%A لیلا علیمرادی
%A سعید جاهدی پور
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]