زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (2487-2512)

عنوان : ( ارزیابی پهنه های فرار آب از سد استقلال میناب )

نویسندگان: موسی کوردوانی , ناصر حافظی مقدس , ذمضان رمضانی اومالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختگاه سد استقلال میناب در شرق شهرستان میناب در استان هرمزگان قرار گرفته است گسل فعال میناب از داخل دریچه سد عبور می کند و نقش موثری در فرار آب از مخزن سد دارد. مطالعات درزه آماری در 10 ایستگاه بر روی توده های سنگی جناحهای سد، حاکی از وجود تعداد 4 دسته درزه اصلی است. جهت ارزیابی فرار آب از مخزن سد، نفوذپذیری رخنمون های سنگی اطراف مخزن سد با مدل تجربی HC تخمین زده شده است. برای این منظور، RQD ، GSI و دیگر خصوصیات رخنمونهای سنگی محدودۀ مخزن سد در بررسی های صحرایی اندازه گیری شدند . نتایج به دست آمده نشان میدهد که نفوذپذیری توده های سنگی اطراف ساختگاه سد از 5-10*02/2 تا 6-10*14/9 متر بر ثانیه تغییر می کند. هم چنین میزان آب گذری برای سه حالت مختلف حداقل، میانگین و حداکثر تراز آب در مخزن به ترتیببرابر با 14/0، 2/0 و 29/0 متر مکعب بر ثانیه است. نتایج حاضر نشان میدهد که ناپیوستگیهایی با امتداد شرقی- غربی و شمال شرق- جنوب غرب و هم چنین پهنه برشی گسل میناب بیش ترین تأثیر را در فرار آب از مخزن سد دارند.

کلمات کلیدی

سد میناب؛ گسل میناب؛ فرار آب؛ سیستم HC؛ نفوذپذیری توده‌های سنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043031,
author = {موسی کوردوانی and حافظی مقدس, ناصر and ذمضان رمضانی اومالی},
title = {ارزیابی پهنه های فرار آب از سد استقلال میناب},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۲۲۸-۶۸۳۷},
pages = {2487--2512},
numpages = {25},
keywords = {سد میناب؛ گسل میناب؛ فرار آب؛ سیستم HC؛ نفوذپذیری توده‌های سنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پهنه های فرار آب از سد استقلال میناب
%A موسی کوردوانی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A ذمضان رمضانی اومالی
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ ۲۲۲۸-۶۸۳۷
%D 2015

[Download]