ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( کلونینگ، تعیین توالی و بررسی فیلوژنتیکی توالی ژن OMP55 از باکتری بروسلا ملیتنسیس )

نویسندگان: محمدهادی سخاوتی , رضا مجیدزاده هروی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروتئین OMP55 یکی از آنتیژنهای خارج غشائی باکتری بروسلا است که دارای ویژگیهای آنتیژنیک میباشد. این آنتیژن یکی از آنتیژنهای اصلی است که نقش مهمی در ایجاد بیماری بروسللوز و همچنلین زنلده ملا نی بلاکتری بروسللا دارد . در ایلن ماالعله ژن OMP55 باکتری بروسلا ملیتنسیس با استفاده از روش PCR و آغازگرهای اختصاصی لینکردار حاوی سایتهلای برشلی آنلزی هلای NcoI و EcoRI جداسازی و تکثیر گردید. به منظور انجام توالییابی و بررسی فیلوژنتیکی، ژن تکثیر شده به ناقل pTZ55R/T انتقالداده شد. حضور ژن هدف در ناقل کلونینگ pTZ55R/T با استفاده از روش کلونی PCR و هض آنزیمی تأیید شد. نتایج این مطالعه نشان داد که این ژن همولوژی بالایی با دیگر گونههای بروسلا دارد. این ژن میتواند به عنوان یک آنتیژن کاندید در طراحلی واکسن نوترکیب بر علیه بیماری بروسلوز مورد استفاده قرار گیرد

کلمات کلیدی

, OMP55, کلونینگ, ژن بروسلا ملیتنسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043042,
author = {سخاوتی, محمدهادی and مجیدزاده هروی, رضا},
title = {کلونینگ، تعیین توالی و بررسی فیلوژنتیکی توالی ژن OMP55 از باکتری بروسلا ملیتنسیس},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {OMP55- کلونینگ- ژن بروسلا ملیتنسیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کلونینگ، تعیین توالی و بررسی فیلوژنتیکی توالی ژن OMP55 از باکتری بروسلا ملیتنسیس
%A سخاوتی, محمدهادی
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]