مطالعات زبان و ترجمه, دوره (46), شماره (1), سال (2014-3) , صفحات (19-48)

عنوان : ( مبانی معناشناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی , امیرداود حیدرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخ پژوهی ترجمه از جمله حوزه‎هایی است که در سال‎های احیر توجه ترجمه‎پژوهان را به خود جلب کرده است. یکی از محورهای قابل بررسی در این زمینه نقد ترجمه است که می‎توان آن را مهم‎ترین جلوة «پیوند نظریه و عمل ترجمه» و آیینه‎ای تمام نما از هنجارهای حاکم بر تولید و پذیرش ترجمه در یک کشور دانست. با توجه به نبود پژوهش‎های روش‎مند در زمینة چگونگی انجام نقد ترجمه در ایران معاصر، در پژوهش حاضر سعی داریم تا با بررسی مبانی معنا شناختی مورد نظر منتقدان ترجمه در ایرانِ قبل از انقلاب، بخش کوچکی از این خلأ را پر کنیم. در این پژوهش که به صورت کتابخانه‎ای انجام شده است، مجلات سخن، راهنمای کتاب، انتقاد کتاب و صدف به عنوان مجلات تخصصی نقد، مرجع تحقیق قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان می‎دهد مبانی معناشناختی به کار گرفته شده در نقدهای ترجمه در قبل از انقلاب، بیش‎تر تابع خلاقیت‎های فردی منتقدان و نیز میزان دانش زبانی و آشنایی آن‎ها با مبانی زبان شناسی روزگار خود بوده است.

کلمات کلیدی

, تاریخ پژوهی, ترجمه, نقد ترجمه, معنا شناسی, هنجار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043044,
author = {هاشمی, محمدرضا and حیدرپور, امیرداود},
title = {مبانی معناشناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357)},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2014},
volume = {46},
number = {1},
month = {March},
issn = {2228-5202},
pages = {19--48},
numpages = {29},
keywords = {تاریخ پژوهی، ترجمه، نقد ترجمه، معنا شناسی، هنجار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی معناشناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357)
%A هاشمی, محمدرضا
%A حیدرپور, امیرداود
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2014

[Download]