علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences, دوره (8), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (115-122)

عنوان : ( اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر کنشوری اجرایی بر نشانه های دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی )

نویسندگان: نرگس پرهیزکار , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , محمد رضا فیاضی بردبار , مونا هاشم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی یک اختلال مزمن عصب تحولی است. افراد مبتلا به این اختلال مشکلات مهمی را درحوزه های مختلف زندگی تجربه می کنند. دهه گذشته شاهد رشد فزاینده پژوهش ها در خصوص چالش های دانشجویان مبتلا به این اختلال بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر کنش وری اجرایی بر نشانه های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی دانشجویان مبتلا به این اختلال بود. روش: این پژوهش با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل سال تحصیلی 92-1391 انجام شد. از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که قبلاً تشخیص ADHD دریافت کرده بودند دعوت شد. تشخیص اولیه از طریق پرسشنامه و تشخیص نهایی با مصاحبه روانپزشکی صورت گرفت. 32 نفر از دانشجویان مبتلا به ADHD انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه درمانی شناختی - رفتاری مبتنی بر کنش وری اجرایی برای گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله پرسشنامه ی مقیاس درجه بندی ADHD بزرگسالان بارکلی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری مورد تحلیل واقع شد. یافته ها: نتایج نشان داد که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، پس از مداخله، کاهش معناداری را در نشانه های ADHD مانند نارسایی توجه، فزون کنشی و تکانش گری و کندی زمان شناختی نشان دادند. نتیجه گیری: گروه درمانی شناختی - رفتاری مبتنی بر کنش وری اجرایی در کاهش نشانه های اختلال دانشجویان مبتلا به ADHD تاثیر داشته باشد.

کلمات کلیدی

, درمان شناختی- رفتاری, کنش وری اجرایی, اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043045,
author = {پرهیزکار, نرگس and مشهدی, علی and صالحی فدردی, جواد and محمد رضا فیاضی بردبار and مونا هاشم زاده},
title = {اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر کنشوری اجرایی بر نشانه های دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی},
journal = {علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences},
year = {2014},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-1194},
pages = {115--122},
numpages = {7},
keywords = {درمان شناختی- رفتاری، کنش وری اجرایی، اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر کنشوری اجرایی بر نشانه های دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی
%A پرهیزکار, نرگس
%A مشهدی, علی
%A صالحی فدردی, جواد
%A محمد رضا فیاضی بردبار
%A مونا هاشم زاده
%J علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences
%@ 2322-1194
%D 2014

[Download]