علوم پزشکی صدرا, دوره (2), شماره (3), سال (2014-7) , صفحات (307-314)

عنوان : ( ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﭘﯿﻮژﻧﺲ، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ ،اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ )

نویسندگان: محمود یلمه , محمدباقر حبیبی نجفی , فرشته حسینی , سمیرا شاه ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اﺛﺮات زﯾﺎﻧﺒﺎر آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ و ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﯾﮏ رﻧﮓ ﮐﺎروﺗﻨﻮﯾﯿﺪی ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎریزا و ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺴﺎد ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻧـــﮓ آﻧﺎﺗــــﻮ ﺑﻪ روش ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن اﺳﺘـــــﺨﺮاج و ﭘﺲ از ﻓﯿﻠﺘـــــﺮاﺳﯿﻮن، ﺑﺎ آون ﺗﺤﺖ ﺧﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘـــﻮدر درآورده ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿــﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر دﯾﺴــﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﯿــﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه از رﺷﺪ ))Minimum Inhibitory Concentration (MIC( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎﮐﺘﺮی ))Minimum (MBC Bactericidal Concentration( ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش رﻗﺖ آﮔﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار SPSSﻧﺴﺨﻪ 16و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را ﺑﻪ رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ MIC را داﺷﺖ و در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﻮن رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ MBC ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮرد آزﻣﻮن اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮان از رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﮐﻨﻨﺪه از رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

کلمات کلیدی

, رﻧﮓ, آﻧﺎﺗﻮ, ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043054,
author = {محمود یلمه and حبیبی نجفی, محمدباقر and فرشته حسینی and سمیرا شاه ابادی},
title = {ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﭘﯿﻮژﻧﺲ، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ ،اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ},
journal = {علوم پزشکی صدرا},
year = {2014},
volume = {2},
number = {3},
month = {July},
issn = {2322-4339},
pages = {307--314},
numpages = {7},
keywords = {رﻧﮓ، آﻧﺎﺗﻮ، ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﺑﯿﻤﺎریزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﭘﯿﻮژﻧﺲ، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ ،اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ
%A محمود یلمه
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A فرشته حسینی
%A سمیرا شاه ابادی
%J علوم پزشکی صدرا
%@ 2322-4339
%D 2014

[Download]