اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , 2014-06-21

عنوان : ( بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , بهزاد بیگی , محمد ملازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد در شرکتهای - خصوصی و شرکتهای دارای مالکیت دولتی میباشد. دوره زمانی پژوهش، 3186 3193 بوده و 311 شرکت ) 88 شرکت خصوصی و 19 شرکت دارای مالکیت دولتی( به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش در حالت تلفیقی/ترکیبی، ازآزمون t و مدلهای رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین میزان نگهداشت وجه نقد در شرکتهای خصوصی و شرکتهای دارای مالکیت دولتی تفاوت معنیداری وجود دارد و جریان نقدی و خالص سرمایه در گردش،توجیه کننده تفاوت بین میزان نگهداشت وجه نقد در شرکتهای خصوصی و شرکتهای دارای مالکیت دولتی و جریان نقدی و مخارج سرمایهای، توجیه- کننده تفاوت بین تغییرِ نگهداشت وجه نقد در شرکتهای مذکور میباشد. به طوری که در شرکتهای دارای مالکیت دولتی، با افزایش جریان نقدی و خالص سرمایه در گردش، میزان نگهداشت وجه نقد افزایش و همچنین با افزایش جریان نقدی و کاهش مخارج سرمایهای، تغییرِ نگهداشت وجه نقد به طور معنی داری افزایش مییابد.

کلمات کلیدی

, نگهداشت وجه نقد, شرکتهای خصوصی, شرکتهای دارای مالکیت دولتی و بورس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043057,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and بیگی, بهزاد and ملازاده, محمد},
title = {بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {نگهداشت وجه نقد، شرکتهای خصوصی، شرکتهای دارای مالکیت دولتی و بورس تهران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A بیگی, بهزاد
%A ملازاده, محمد
%J اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]