تازه های اقتصاد, دوره (1), شماره (139), سال (2013-4) , صفحات (69-70)

عنوان : ( بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392: رشد همزمان درآمد و هزینه )

نویسندگان: علی چشمی , محسن فاتحی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بودجه کل کشور از دو قسمت اصلی تشکیل می شود: بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی. در سالهای اخیر همواره بودجه شرکتهای دولتی بیش از دو سوم بودجه کل کشور بوده است. اما بودجه این شرکتها از اهمیت بسیار کمتری در تصمیمات قوه مجریه و مقننه در فرایندهای بودجه ریزی دارد. در واقع، بودجه شرکتهایی در پیوست شماره 3 بودجه کل کشور درج می شود که طبق ماده (4) قانون محاسبات عمومی بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی باشد. بودجه این شرکت‌های دولتی در طرف منابع از فروش کالاها و خدمات و نیز دریافتی‌هایی آنها از بودجه عمومی دولت تشکیل می شود. در طرف مصارف نیز هزینه های عملیاتی و پرداختی‌های این شرکت‌ها به بودجه عمومی دولت قرار دارد.

کلمات کلیدی

بودجه شرکتهای دولتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043073,
author = {چشمی, علی and محسن فاتحی زاده},
title = {بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392: رشد همزمان درآمد و هزینه},
journal = {تازه های اقتصاد},
year = {2013},
volume = {1},
number = {139},
month = {April},
issn = {1735-1049},
pages = {69--70},
numpages = {1},
keywords = {بودجه شرکتهای دولتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392: رشد همزمان درآمد و هزینه
%A چشمی, علی
%A محسن فاتحی زاده
%J تازه های اقتصاد
%@ 1735-1049
%D 2013

[Download]