اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( بررسی اثر شوری آب بر کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) )

نویسندگان: هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر شوری آب مخزن سمپاش بر کارایی علفکش گلایفوسیت جهت کنترل علف جارو آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه 100 و 150 میلیمولار و دزهای ،50 ، فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شوری آب مخزن سمپاش در چهار سطح 0 200 و 250 درصد مقدار دز موثر بود. صفات درصد بقا، وزن ،150 ،100 ،75 ،50 ، مختلف علفکش گلایفوسیت در هفت سطح 0 تر و وزن خشک چهار هفته بعد از سمپاشی اندازهگیری شد. بر اساس نتایج آزمایش دز - پاسخ، دز لازم برای کاهش 90 درصد بقاء، 753/83 گرم در هکتار ماده موثره بود که به عنوان دز موثر انتخاب شد. نتایج نشان داد که با افزایش شوری آب مخزن سمپاش، درصد بقاء علف جارو به طور بسیار معنیداری کاهش یافت در حالیکه شوری آب تاثیر معنیداری بر وزن تر و خشک نداشت. با افزایش غلظت گلایفوسیت، درصد بقاء، وزن تر و خشک کاهش بسیار معنیداری داشت ولی اثر متقابل شوری آب و غلظت گلایفوسیت بر روی صفات اندازهگیری شده معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, دز موثر, راندآپ, زیست توده و کیفیت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043085,
author = {مهدیخانی نهرخلجی, هادی and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and کافی, محمد},
title = {بررسی اثر شوری آب بر کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.)},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {دز موثر، راندآپ، زیست توده و کیفیت آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر شوری آب بر کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.)
%A مهدیخانی نهرخلجی, هادی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A کافی, محمد
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]