علمی کشاورزی, دوره (36), شماره (2), سال (2013-4) , صفحات (47-59)

عنوان : ( اثر شرایط هیدرولیکی جریان(آب زلال) بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل بر میزان دبی انحرافیr )

نویسندگان: فاطمه کورش وحید , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راههای تامین آب استفاده از منابع رودخانه است. اما ویژگی‌های روش‌های متداول همواره مشکلات متعددی را در این راستا بوجود آورده‌اند. ارائه شیوه های نوین امکان کاهش مشکلات بهره‌برداری از آب رودخانه را تا حد بسیار زیادی فراهم می کند. تاکنون بکارگیری صفحات مشبک درآبگیرهای کفی از روش‌های مرسوم در انحراف جریان از رودخانه های کوهستانی با شیب تند و رسوبات درشت‌دانه بوده است. بروز مشکلات ناشی از بکارگیری شبکه فلزی بر روی کانال انحراف ایده جایگزینی محیط‌ متخلخل را مطرح می‌نماید. بدین منظور آزمایش هایی بر روی یک مدل فیزیکی به منظور بررسی شرایط هیدرولیکی جریان در بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل و نحوه تاثیر آن بر میزان و چگونگی انحراف و بررسی پروفیل‌های ایجاد شده سطح آب و سرعت در حالات مختلف متاثر از شرایط ورودی جریان و هندسه آبگیر انجام گردید. نتایج نشان داد میزان جریان انحرافی به شیب سطح بالایی آبگیر، اندازه ذرات محیط متخلخل و میزان جریان ورودی بستگی دارد. با افزایش شیب سطح بالایی، میزان انحراف جریان کاهش نشان می دهد. همچنین با افزایش جریان ورودی نرخ افزایش دبی انحراف ابتدا زیاد و سپس به مقدار ثابتی می رسد. اندازه ذرات محیط متخلخل نیز بر میزان دبی انحراف تاثیر قابل ملاحظه داشته چنانکه با افزایش اندازه ذرات، میزان دبی انحرافی روند افزایشی را نشان می‌دهد

کلمات کلیدی

, آبگیر کفی, پروفیل سطح آب, جریان‌های با سطح آزاد, جریان متغیر مکانی, محیط متخلخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043086,
author = {کورش وحید, فاطمه and اسماعیلی, کاظم},
title = {اثر شرایط هیدرولیکی جریان(آب زلال) بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل بر میزان دبی انحرافیr},
journal = {علمی کشاورزی},
year = {2013},
volume = {36},
number = {2},
month = {April},
issn = {0254-3648},
pages = {47--59},
numpages = {12},
keywords = {آبگیر کفی، پروفیل سطح آب، جریان‌های با سطح آزاد، جریان متغیر مکانی، محیط متخلخل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شرایط هیدرولیکی جریان(آب زلال) بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل بر میزان دبی انحرافیr
%A کورش وحید, فاطمه
%A اسماعیلی, کاظم
%J علمی کشاورزی
%@ 0254-3648
%D 2013

[Download]