اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , 2014-06-21

عنوان : ( شفافیت گزارشگری مالی )

نویسندگان: حسین بیگی , محمود لاری دشت بیاض , رضا رادمهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارائه ی اطلاعات مقدماتی ، انعطاف پذیری مدیران درارائه گزارشگری مالی راافزایش میدهد. اگراطلاعات مقدماتی منطبق برواقعیت باشد مدیران راقادرمی سازد تاعملکردشرکت خودرا شفاف تر گزارش کنند . اطلاعات مقدماتی بااستانداردهای مبتنی براصول همخوانی دارد ، استانداردهای اصولی به مدیران مسئولیت پذیری وانعطاف پذیری لازم را می دهدوآن هاراقادر قادرمی سازدتا رویدادها وتاثیرات آن هابرارزش افزوده شرکت رابه طوردقیق گزارش کنند.شفافیت درمباحث مختلف ، تعابیرگوناگونی می تواند داشته باشد ، امادرمباحث مالی منظوراز شفافیت کیفیت اطلاعات مالی است ومنظور ازشفاف سازی هم توزیع گزارش های مالی باکیفیت مناسب می باشد، شفافیت ترکیبی ازویژگی های به موقع بودن ومحافظه کاری است ومنظوراز به موقع بودن انعکاس وقایع اقتصادی هردوره درهمان دوره ومنظورازمحافظه کاری ،سرعت بیشتردر انعکاس اخباربدنسبت به اخبارخوب ، درگزارشگری مالی است.دراین مقاله، حرکت ازاستانداردهای حسابداری مبتنی برقوانین به سمت استانداردهای اصولی رااز دیدگاه نظری بررسی می کنیم وهمچنین به نقطه نظرات مدیران،سرمایه گذاران واعتباردهندگان راجع به استانداردهای قانون مندواصولی می پردازیم.

کلمات کلیدی

, شفافیت , گزارشگری مالی , گزارشگری مقدماتی , GAAP , IFRS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043090,
author = {حسین بیگی and لاری دشت بیاض, محمود and رضا رادمهر},
title = {شفافیت گزارشگری مالی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {شفافیت ، گزارشگری مالی ، گزارشگری مقدماتی ، GAAP ، IFRS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شفافیت گزارشگری مالی
%A حسین بیگی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A رضا رادمهر
%J اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]