اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک علف هرز سوروف(Echinochloa crus-galli L.)در پاسخ به علفکشهای هالوکسی فوپ آرمتیل، نیکوسولفورون و کلتودیم )

نویسندگان: ثنا کاربر , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , علی قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از علفهای هرز مهم در بسیاری از مزارع و باغات می باشد. به منظور ارزیابی اثر علفکشها ی ( Echinochloa spp) سوروف هالوکسیفوپآرمتیل (سوپرگالانت)، نیکوسولفورون (کروز) و کلتودیم (سلکت) بر برخ ی صفات فیزیولوژ یکی و مورفولو ژیکی علفهرز سوروف، 3 آزمایش مجزای پاسخ به دز به صورت طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار در شرایط گلخانه ای در سال 1392 در 50 و 100 درصد از ،25 ،12/5 ،6/25 ، گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. برای هر علفکش نیز 6 دز شامل مقادیر 0 دز توصیه شده هر علفکش در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت هر سه نوع علفکش صفات شاخص کلروفیل عملکرد کوانتومی فتوسیستم 2، تعداد پنجه در گلدان و میانگین ارتفاع بوته ک اهش ،(Fms) بیشینه فلورسانس کلروفیل ،(SPAD) تحت تاثیر تیمارهای علفکش قرار نگرفت. به طور کلی در بیشتر صفات مورد بررس ی، (Fs) معنی داری داشت، اما فلورسانس اولیه بین غلظتهای 50 و 100 درصد علفکش، اختلاف آماری مشاهده نشد، از این رو به نظر می رسد که کاربرد 50 درصد دز توصیه شده شرایط مزرعهای در مطالعه گلخانهای علفهرز سوروف قابل تعمیم خواهد بود.

کلمات کلیدی

, دز پاسخ, سلکت, سوپرگالانت, فلورسانس کلروفیل, کروز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043092,
author = {کاربر, ثنا and راستگو, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and قنبری, علی},
title = {بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک علف هرز سوروف(Echinochloa crus-galli L.)در پاسخ به علفکشهای هالوکسی فوپ آرمتیل، نیکوسولفورون و کلتودیم},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {دز پاسخ، سلکت، سوپرگالانت، فلورسانس کلروفیل، کروز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک علف هرز سوروف(Echinochloa crus-galli L.)در پاسخ به علفکشهای هالوکسی فوپ آرمتیل، نیکوسولفورون و کلتودیم
%A کاربر, ثنا
%A راستگو, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A قنبری, علی
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]