همایش مباحث نوین در کشاورزی , 2014-05-21

عنوان : ( پراکندگی سودومونادهای فلورسانت توکسین زا و غیر توکسین زا جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سارا صرافان صادقی , سعید طریقی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضب کًز ثبکتزیبیی کِ ثِ سٍیلِ پبت اَر بّی Psudomonas syringae ایجبد هی گزدد اس هؼضلات اصلی ت لَیذ سّتِ داراى در سزاسز ج بْى ث ضوبر هی ر دٍ ، ایی ثبکتزی ثب ثیص اس 05 پ بت اٍَر یکی اس ث شرگتزیی پزا تًطبرتزیی گز ثبکتزیبیی در گز س دَ هٍ بًَد بّی فل رَستٌ ثیوبری سای گیب یّ ث ضوبر هی ر دٍ. ت کَسیی بّ ث ػ اٌَى ه اَد آلی اس عًَ هطتقبت اسیذ بّی آهی ثسیبر سوی بًپبیذار ذً ثب اختلال در فؼبلیت بّی فیشی لَ صَیک سل لَی در بًْیت ه جَت پیذایص ثیوبری بّی هختلف در گیب بّى هی ض ذًَ. ثِ ه ظٌ رَ ثزرسی پزاکصٌ س دَ هٍ بًَد بّی فل رَس تٌ ت کَسیی سا غیز ت کَسیی سا، طی فصل ث بْر سبل 2931 ، اس ثبغبت درختبى هیَُ سّتِ دار اٍقغ در ه بٌطق هختلف استبى خزاسبى رض یَ وًًَِ ثزداری ص رَت گزفت . آسه ىَ اکسیذاس ج تْ هتوبیش کزدى س دَ هٍ بًَد بّی فل رَس تٌ ه فٌی ا جًبم ضذ ، ک اس تؼذاد 015 جذایِ ثبکتزی ، جذا ضذُ اس ثبفت بّی آل دَُ ج اَ ،ًِ ثزگ، ضبخِ ٍ ت ، تؼذاد 003 جذای دارای اکسیذاس ه فٌی ث دَ ذً در آسه ىَ ت لَیذ ت کَسیی اس ثیی ایی تؼذاد ، ت اَى ت کَسیی سایی 08 جذای هطخص ضذ سبیز آسه ىَ بّی ض بٌسبیی ر یٍ 80 جذای ه تٌخت اس ثبکتزی بّی ت کَسیی سا غٍیز ت کَسیی سا ا جًبم ضذ.

کلمات کلیدی

, پزاک ذٌگی, س دَه بًَد بّی فل رَس تٌ , ت کَسیی, درختبى هی سّت دار, خزاسبى رض یَ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043115,
author = {صرافان صادقی, سارا and طریقی, سعید and طاهری, پریسا},
title = {پراکندگی سودومونادهای فلورسانت توکسین زا و غیر توکسین زا جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی},
booktitle = {همایش مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {پزاک ذٌگی، س دَه بًَد بّی فل رَس تٌ ، ت کَسیی، درختبى هی سّت دار، خزاسبى رض یَ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پراکندگی سودومونادهای فلورسانت توکسین زا و غیر توکسین زا جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی
%A صرافان صادقی, سارا
%A طریقی, سعید
%A طاهری, پریسا
%J همایش مباحث نوین در کشاورزی
%D 2014

[Download]