آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2014-9) , صفحات (565-574)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک )

نویسندگان: حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت خاک اهمیت زیادی در ارزیابی وضعیت حاصلخیزی و فیزیکی خاک دارد و در تعیین آن باید ویژگی های فیزیکی، حاصلخیزی و شیمیایی خاک لحاظ شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر مواد آلی بر مقادیر کمی کیفیت خاک انجام شد. بدین منظور سه سطح (15، 30 و 60 تن در هکتار) از ترکیبات مختلف ماده آلی شامل کمپوست زباله شهری، لجن فاضلاب، کود گاوی، کاه و کلش گندم به همراه تیمار شاهد در سه تکرار به خاک لومی اضافه شدند و به مدت شش ماه در 70 درصد رطوبت ظرفیت زارعی در گلخانه نگهداری شدند. سپس کیفیت خاک با استفاده از 14 شاخص فیزیکی و شیمیایی و بر اساس تابع نمره دهی غیرخطی تعیین شد. نتایج نشان داد که نمره ی تیمار شاهد 7/52 بود و کیفیت خاک در کلاس 4 یعنی پایین قرار داشت. افزودن مواد آلی مختلف، سبب بهبود کیفیت خاک شد و کلاس کیفیت خاک بین یک تا دو درجه ارتقاء یافت. در بین تیمارهای مورد بررسی بیشترین میزان در بهبود کیفیت خاک در نتیجه ی افزودن 60 تن در هکتار لجن فاضلاب و سطوح 30 و 60 تن در هکتار کمپوست به دست آمد. افزودن سایر تیمارهای مواد آلی نیز باعث افزایش مقادیر کمی کیفیت خاک نسبت به شاهد و ارتقاء کلاس کیفیت خاک به میزان یک درجه شد. در بین شاخص های مورد بررسی، عناصر کم مصرف آهن، منگنز، روی، تخلخل تهویه ای و میانگین وزنی قطر خاکدانه ها از مهم ترین عوامل تضعیف کننده کیفیت خاک در تیمار شاهد بودند، که افزودن کمپوست و لجن فاضلاب سبب افزایش مقادیر و نمره ی آن ها شد.

کلمات کلیدی

, کاه و کلش گندم؛ کمپوست, کود گاوی؛ کیفیت خاک؛ لجن فاضلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043116,
author = {امامی, حجت and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر},
title = {ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {565--574},
numpages = {9},
keywords = {کاه و کلش گندم؛ کمپوست، کود گاوی؛ کیفیت خاک؛ لجن فاضلاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]