مطالعات ترجمه, دوره (46), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (109-132)

عنوان : ( بررسی میزان اتکا به عامل فرامتنی «جهت ترجمه»: موردپژوهی ترجمه های رمان صدسال تنهایی نوشتة گابریل گارسیا مارکز )

نویسندگان: فرزانه شکوهمند , زهره تائبی نقندری , علی خزاعی فرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژنت (1997) یکی از صاحب نظران ادبی است که نظریه ای مبتنی بر نقش عوامل فرامتنی را ارائه کرده است. در این مقاله، براساس نظریة وی به بررسی نقش عوامل فرامتنی در ترجمه مانند جهت مستقیم و غیرمستقیم و چگونگی درج آن روی جلد آثار ترجمه شده خواهیم پرداخت. پس از اشاره به دیدگاه های مختلف دربارة ترجمة غیرمستقیم، موردپژوهی ترجمه های فارسی رمان مشهور صدسال تنهایی اثر مارکز (1967) ارائه خواهد شد و دقت ترجمه ها را که حاصل جهت مستقیم و غیرمستقیم هستند، باهم مقایسه خواهیم کرد. در این مقاله بررسی دو ترجمه از متن اصلی (اسپانیایی)، سه ترجمه از زبان میانجی صورت می گیرد. دو ترجمه از زبان میانجی انگلیسی و یک ترجمه از زبان میانجی ایتالیایی ترجمه شده است. معادل گذاری متفاوت و حذف یا اضافه که ازجمله عوامل تأثیرگذار در کیفیت ترجمه هستند، مطالعه می شوند. نتایج نشان می دهد در ارزیابی دقت در ترجمه، معیار جهت ترجمه کافی نیست؛ بلکه معیار دانش و مهارت مترجم نسبت به آن در اولویت قرار دارد. همچنین، دقت در انتخاب زبان میانجی عاملی است که بر کارآمدی ترجمه، از جهت غیرمستقیم تأثیر بسزایی دارد.

کلمات کلیدی

, عوامل فرامتنی, جهت ترجمه, زبان میانجی, معادل گذاری متفاوت, حذف یا اضافه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043120,
author = {شکوهمند, فرزانه and تائبی نقندری, زهره and خزاعی فرید, علی},
title = {بررسی میزان اتکا به عامل فرامتنی «جهت ترجمه»: موردپژوهی ترجمه های رمان صدسال تنهایی نوشتة گابریل گارسیا مارکز},
journal = {مطالعات ترجمه},
year = {2013},
volume = {46},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-0212},
pages = {109--132},
numpages = {23},
keywords = {عوامل فرامتنی، جهت ترجمه، زبان میانجی، معادل گذاری متفاوت، حذف یا اضافه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان اتکا به عامل فرامتنی «جهت ترجمه»: موردپژوهی ترجمه های رمان صدسال تنهایی نوشتة گابریل گارسیا مارکز
%A شکوهمند, فرزانه
%A تائبی نقندری, زهره
%A خزاعی فرید, علی
%J مطالعات ترجمه
%@ 1735-0212
%D 2013

[Download]