مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (5), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (187-200)

عنوان : ( قابلیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک در تپه‌های شنی سبزوار )

نویسندگان: علیرضا کریمی , سمیه باقری فام , حسین شایسته زراعتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاک به‌عنوان یک ذخیره‌گاه مناسب برای ترسیب کربن شناخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی قابلیت کشت تاغ در ترسیب کربن در تپه‌های شنی یحیی‌آباد سبزوار انجام شد. تعداد 80 نمونه از دو عمق 5-0 و 10-5 سانتی‌متری زیر و بین درختان تاغ برداشت شد. به منظور بررسی تغییرات عمقی کربن آلی خاک، 8 خاکرخ نیز در زیر و بین درختان تاغ تشریح و نمونه‌برداری شد. نتایج نشان داد که کربن آلی خاک در عمق 5-0 از 18/0 درصد در بین درختان تاغ به 79/0 درصد در زیر درختان تاغ افزایش داشته است و در عمق 10-5 سانتی‌متری نیز، کربن آلی خاک از 11/0 به 29/0 درصد افزایش داشته است. کربن آلی خاک در زیر درختان از سطح به عمق به‌صورت نمایی کاهش داشته است. در اعماق 5-0 و 10-5 سانتی‌متری کربن آلی خاک و هدایت الکتریکی همبستگی بالایی دارند که به دلیل مقدار زیاد املاح در برگ‌های تاغ است که هم باعث افزایش کربن آلی و هم هدایت الکتریکی در سطح خاک شده است. مقدار ذخیره کربن در زیر درختان تاغ تا عمق 100 سانتی‌متری 27718 کیلوگرم در هکتار و در بین درختان، 14915 کیلوگرم در هکتار برآورد شد که این اختلاف توانائی درختان تاغ را در ترسیب کربن نشان می دهد. مقدار ترسیب کربن در زیر درختان تاغ تا عمق 10 و 40 سانتی‌متری به‌ترتیب 5367 و 10155کیلوگرم در هکتار است که به‌ترتیب 36 و 68 درصد کل ترسیب کربن را در این نقاط شامل می شود. نتایج این مطالعه موید این مطلب است که کشت تاغ در مناطق بیابانی نقش شگرفی را در ترسیب کربن آلی ایفا می کند.

کلمات کلیدی

, تاغ کاری, ذخیره کربن آلی خاک, تپه‌های شنی, بیابان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043121,
author = {کریمی, علیرضا and باقری فام, سمیه and حسین شایسته زراعتی},
title = {قابلیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک در تپه‌های شنی سبزوار},
journal = {مدیریت خاک و تولید پایدار},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {May},
issn = {2322-1267},
pages = {187--200},
numpages = {13},
keywords = {تاغ کاری، ذخیره کربن آلی خاک، تپه‌های شنی، بیابان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قابلیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک در تپه‌های شنی سبزوار
%A کریمی, علیرضا
%A باقری فام, سمیه
%A حسین شایسته زراعتی
%J مدیریت خاک و تولید پایدار
%@ 2322-1267
%D 2015

[Download]