مدیریت منابع انسانی در ورزش, دوره (2), شماره (1), سال (2013-10) , صفحات (35-44)

عنوان : ( بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , یاسر صفار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف : هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین هوش با یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بود. روش شناسی: روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری به روش تمام شمار و برابر کل جامعه آماری (70نفر) در نظر گرفته شد. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (٢٠٠٣)، (90/0=α) و یادگیری سازمانی دیان نیفه (2001)، (92/0=α) انجام شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی وآمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، و دو رشته‌ای نقطه‌ای، کلوموگروف اسمیرنوف، و رگرسیون دو متغیره) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، بین هوش سازمانی و ابعاد آن (بینش استراتژی، چشم‌انداز مشترک، اتحاد و توافق، جرات و شهامت، کاربرد دانش و فشار عملکرد، میل به تغییر) با یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین شاخص هوش سازمانی، 69% از واریانس شاخص یادگیری سازمانی را تبیین کرد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که توسعه ابعاد هوش سازمانی در سازمان ها قدرت یادگیری سازمانی را افزایش خواهد داد.

کلمات کلیدی

, هوش سازمانی, یادگیری سازمانی, اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043136,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and صفار, یاسر},
title = {بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی},
journal = {مدیریت منابع انسانی در ورزش},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {October},
issn = {2383-1499},
pages = {35--44},
numpages = {9},
keywords = {هوش سازمانی; یادگیری سازمانی; اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A صفار, یاسر
%J مدیریت منابع انسانی در ورزش
%@ 2383-1499
%D 2013

[Download]