پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (8-16)

عنوان : ( مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوج ههای گوشتی )

نویسندگان: مرضیه افخمی رشخواری , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی جهت بررسی سه تعداد کنجاله سویا بر خصوصیات آزمایشگاهی، عملکرد و قابلیت هضم پ روتئین در جوجه های گوشتی در قالب طرح 0 روزگی ) انجام شد . 195 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجاری راس 308 به 15 گروه شامل 3 تیمار در 5 تکرار و 13 جوجه در هر - کاملا تصادفی ( 42 تکرار تقسیم شدند . جهت اندازه گیری قابلیت هضم پروتئین از 30 قطعه جوجه در 5 تکرار 2 قطعه ای استفاده شد. از دو کنجاله سویا ایرانی و یک نوع کنجاله سویا آرژانتینی که بر اساس خصوصیات آزمایشگاهی (حلالیت پروتئین، شاخص تخریب حرارتی و فعالیت اور هآز) به انواع کیفی ت بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شدند، استفاده شد . قابلیت هضم پروتئین سه نوع کنجاله مشابه بود. اضافه وزن و خوراک مصرفی تنها در دوره آغازین و ضریب تبدیل غذایی در هر یک از دوره ها و کل دوره در جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی انواع کنجاله معنی دار نبود . اضافه وزن و خوراک مصرفی در دوره رشد با کنجاله سویا با کیفیت بالا در مقایسه با کیفیت متوسط و پایین افزایش یافت . در حالیکه در دوره پایانی و کل دوره در کنجاله سویا با کیفیت بالا و پایین یکسان بود، اما در دوره پایانی با کنجاله سویا با کیفیت متوسط در مقایسه با کیفیت بالا و پایین و در کل دوره تنها در مقایسه با کیفیت بالا کاهش یافت . سه نوع کنجاله تاثیر متفاوتی بر وزن پانکراس و چربی محوطه بطنی در 21 و 42 روزگی نداشتند. وزن کبد در 21 روزگی در تیمارها مشابه بود و در جوجه های تغذیه شده با کنجاله سویا با کیفیت متوسط در 42 روزگی کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, کنجاله سویا, کیفیت پروتئین, قابلیت هضم پروتئین, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043137,
author = {افخمی رشخواری, مرضیه and کرمانشاهی, حسن and گلیان, ابوالقاسم},
title = {مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوج ههای گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-3106},
pages = {8--16},
numpages = {8},
keywords = {کنجاله سویا، کیفیت پروتئین، قابلیت هضم پروتئین، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوج ههای گوشتی
%A افخمی رشخواری, مرضیه
%A کرمانشاهی, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2014

[Download]