دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-01

عنوان : ( مقایسه تاثیر پودر میوه هندوانه ابوجهل( Citrullus colocynthis) با متفورمین (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین )

نویسندگان: نسیم مجازدلفاردی , حمیده قدرتی آزادی , بهروز فتحی هفشجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: بیماری دیابت یکی از رایج ترین بیماریهای غدد درون ریز میباشد. امروزه مطالعه بر روی اثرات ضد دیابتی گیاهان دارویی روبه افزایش است. در طب سنتی ایران و بسیاری کشورها گیاه هندوانه ابوجهل در درمان بیماری های مختلف از جمله دیابت کاربرددارد. متفورمین دارویی پر مصرف در کنترل قندخون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به شمار می رود. این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر پودر میوه هندوانه ابوجهل با متفورمین بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی تعداد 32 موش‌ صحرایی نر بالغ در محدوده وزنی 250 - 300 گرم استفاده شد. 8 موش به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شدند.24 موش صحرایی دیگر پس از تزریق داخل صفاقی kg mg/ 60 استرپتوزوسین( دو بار به فاصله 48 ساعت تکرار ) سه روز پس از شروع مطالعه و بعد از حصول از دیابتی شدن به سه گروه 8 تایی شامل: کنترل مثبت، تحت درمان با متفورمین (گروه شاهد) و تحت درمان با پودر میوه هندوانه ابوجهل (گروه آزمایش) تقسیم شدند. تجویز دارو و گیاه با استفاده از گاواژ و به طور روزانه برای 6 هفته صورت گرفت. در گروه کنترل مثبت نیز از بافر سیترات سدیم استفاده شد. قبل از اولین دوز و بعد از آخرین دوزو روز های 28،14،3،0و 42 گلوکز خون پس از 12 ساعت محرومیت از دریافت غذا از طریق ورید دم اندازه گیری شد. اندازه گیری گلوکز خون با روش گلوکز اکسیداز و با استفاده از گلوکومتر انجام شد و اندازه گیری انسولین نیز به روش ایمونو شیمی و با دستگاه الایزا و با کیت مربوطه انجام شد. یافته ها: این مطالعه نشان داد گروه دریافت کننده متفورمین وهندوانه ابوجهل در روز 14 ، تفاوت معنی داری در کاهش گلوکز خون نسبت به گروه کنترل مثبت داشتند(p<0.05). اما میزان کاهش گلوکز در روز 42 نسبت به روز 3 در گروه هندوانه ابوجهل نسبت به گروه متفورمین بیشتر است که موئد عملکردبیشتر ابوجهل در کاهش گلوکز با افزایش زمان نسبت به متفورمین است. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که هندوانه ابوجهل در مقایسه با متفورمین به میزان بیشتری می تواند در کنترل میزان گلوکز خون تاثیر گذار باشد اما توصیه می شود برای یافتن دوز مناسب و بی خطر و هم چنین بررسی عوارض جانبی احتمالی ، مطالعات گسترده تری انجام شود.

کلمات کلیدی

, دیابت, هندوانه ابوجهل, متفورمین, استرپتوزویسین, گلوکز خون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043139,
author = {مجازدلفاردی, نسیم and قدرتی آزادی, حمیده and فتحی هفشجانی, بهروز},
title = {مقایسه تاثیر پودر میوه هندوانه ابوجهل( Citrullus colocynthis) با متفورمین (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {دیابت، هندوانه ابوجهل، متفورمین، استرپتوزویسین، گلوکز خون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تاثیر پودر میوه هندوانه ابوجهل( Citrullus colocynthis) با متفورمین (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین
%A مجازدلفاردی, نسیم
%A قدرتی آزادی, حمیده
%A فتحی هفشجانی, بهروز
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2014

[Download]