کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (16), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (103-122)

عنوان : ( ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی شیراز از منظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , حوا خیرخواه , محمدرضا کیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی شیراز از منظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز است. روش: از روش پیمایشی استفاده شد. از بین 5399 نفر جامعه آماری پژوهش، حجم نمونه 360 نفر تعیین شد. حوزه های تحصیلی مختلف شامل علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه، کشاورزی و فنی و مهندسی، به عنوان طبقات جامعه در نظر گرفته شدند و در نهایت نسبت حجم هر حوزه تحصیلی با استفاده از روش تصادفی نظام مند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از بررسی روایی و پایایی در اختیار جامعه پژوهش قرار گرفته و جمع آوری گردید. یافته ها: با توجه به یافته های به دست آمده، به طور کلی به کارگیری ابعاد کاربردپذیری در دو وب سایت پژوهشگاه های مورد بررسی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در وضعیت «خوبی» (بیش از 60-80 درصد) قرار داشت. در بین فرضیه های مورد بررسی نیز بین میانگین نمرات قضاوت «به کارگیری ابعاد کاربردپذیری« با »وضعیت مطلوب»، نمرات «گروه های سنی مختلف»، نمرات «کاربران زن و مرد» و نمرات «حوزه های تحصیلی مختلف» تفاوت معنادار مشاهده شد. همچنین میان نمرات قضاوت دانشجویان تحصیلات تکمیلی «دارای سابقه استفاده متفاوت از اینترنت» و نمرات «دانشجویان سال های اولیه و انتهایی تحصیلات تکمیلی»، تفاوت معناداری وجود نداشت. اصالت: نتایج این پژوهش می تواند به درک اهمیت کاربردپذیر در وب سایت پژوهشگاه و توجه به مؤلفه های مختلف آن کمک زیادی کند.

کلمات کلیدی

, وب سایت, کاربردپذیری, پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران, پژوهشگاه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی شیراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043145,
author = {نوکاریزی, محسن and حوا خیرخواه and محمدرضا کیانی},
title = {ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی شیراز از منظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2014},
volume = {16},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-9637},
pages = {103--122},
numpages = {19},
keywords = {وب سایت، کاربردپذیری، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، پژوهشگاه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی شیراز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی شیراز از منظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز
%A نوکاریزی, محسن
%A حوا خیرخواه
%A محمدرضا کیانی
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2014

[Download]