علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (5), شماره (18), سال (2014-7) , صفحات (11-24)

عنوان : ( تأثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ارزن پادزهری )

نویسندگان: حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , خوش گفتار منش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در شرایط تنش، راهکار مناسبی جهت بررسی جنبه های وراثتی تحمل به تنش فراهم م ی آورد. در این مطالعه، تغییرات وضعیت آب، تنظیم کننده های اسمزی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان بافت برگ گیاه ارزن پادزهری تحت تنش شوری در شرایط گلخانه طی پنج هفته متوالی ارزیابی شد. اعمال تیمارهای شوری آب آبیاری (Panicum antidotale Retz) در مرحله چهار برگی گیاهچه ها آغاز شد . نتایج نشان داد که اختلاف بین بیشترین (NaCl ۲۱۰ و ۲۸۰ میلی مولار ،۱۴۰ ، (صفر (شاهد)، ۲۸ و ۲۷ ،۲۵ ،۳۱ ،۸/ محتوای نسبی آب برگ در تیمار غیر شور در مقایسه با کمترین مقدار در تیمار ۲۸۰ میلی مولار شوری به ترتیب ۶۷ درصد در هفته های اول تا پنجم بود . پتانسیل اسمزی آب برگ در تیمارهای مختلف شوری با گذشت زمان روندی کاهشی نشان داد و از ۱- مگاپاسکال در هفته پنجم پس از اعمال تنش رسید . مقدار کل کربوهیدرات های محلول برگ نیز / ۰- مگاپاسکال در هفته اول به ۲۶ /۷۱۷ با شوری کاهش یافت . در ۲۸ روز پس از اعمال تنش، فعالیت اسکوربات پراکسیداز در تیمار غیر شور ۴۰ % بیشتر از تیمار ۲۸۰ میلی مولار بود؛ هر چند بیشترین فعالیت آنزیم اسکوربات پراکسیداز به تیمار ۷۰ میلی مولار شوری تعلق داشت. محتوای نسبی آب برگ ( ۶۲** و (r=۰/ پایداری غشا ( ۵۲** بیشترین همبستگی مثبت را با تولید ماده خشک گیاه ارزن پادزهری داشتند . هم چنین، افزایش فعالیت مهار (r=۰/ ) DPPH رادیکال ۶۱** و فنول کل ( (r=-۰/ ۶۹** در تولید ماده خشک و تحمل شرایط شور نقش مؤثری داشتند . روش رگر سیون گام (r=-۰/ از مؤلفه های اصلی تحمل به شوری در (β = -۰/ و مقدار پرولین بخش هوایی ( ۲۶۵ (β = -۰/ به گام نشان داد که غلظت کل فنول ( ۷۲۲ گیاه ارزن پادزهری محسوب می شوند.

کلمات کلیدی

, پتانسیل اسمزی برگ, آسکوربات پراکسیداز, پایداری غشای سلول, فعالیت مهار رادیکال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043151,
author = {حمیدرضا عشقی زاده سامانی and کافی, محمد and نظامی, احمد and خوش گفتار منش},
title = {تأثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ارزن پادزهری},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2014},
volume = {5},
number = {18},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۹۰۸۲},
pages = {11--24},
numpages = {13},
keywords = {پتانسیل اسمزی برگ، آسکوربات پراکسیداز، پایداری غشای سلول، فعالیت مهار رادیکال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ارزن پادزهری
%A حمیدرضا عشقی زاده سامانی
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A خوش گفتار منش
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ ۲۰۰۸-۹۰۸۲
%D 2014

[Download]