ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (10), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (1-35)

عنوان : ( تبیین شاخص های موثر در مدیریت مرزها )

نویسندگان: محمد حسین افشردی , محسن جان پرور , زهرا احمدی پور , محمد قصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ورود به هزاره سوم میلادی و شکل گیری فرایند جهانی شدن و افزایش تحرکات انسان ها، کالاها، سازمان ها و ... نقش و جایگاه مرزها به طور فزاینده ای پیچیده و بیشتر شده به طوری که بسیاری از دولت ها در سراسر جهان در پی تأمین امینت مرزهای خود، جلوگیری از مهاجرت های ناخواسته و تحرکات دیگر و از سوی دیگر در تلاش برای به حداکثر رساندن فرصت تعاملات مطلوب فرامرزی هستند. این امر سبب شکل گیری و برجسته شدن مفهوم جدیدی با عنوان «مدیریت مرز» در طی دهه های اخیر شده است. در جهت دستیابی به شناخت کامل و درک بهتر شاخص های موثر در مدیریت مرزها، مقاله حاضر در پی پاسخ دهی به این پرسش است که چه شاخص هایی بر مدیریت مرزها موثراند. بر این اساس تحقیق حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است و شاخص های موثر بر مدیریت مرز در پنج قسمت واقعیت های جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و استراتژیکی؛ سیاست ها؛ بازیگران؛ عوامل ساختاری و عوامل مرزی بدست آمده است. از آنجا که مرزها دارای دو طرف هستند که مکمل یکدیگرند این شاخص ها عیناً در طرف مقابل نیز تکرار می شود و برای مدیریت مرزها باید شاخص ها را در دو بخش شاخص های درون مرزی و فرامرزی مد نظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, مرز, مدیریت مرز, جهانی شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043153,
author = {محمد حسین افشردی and جان پرور, محسن and زهرا احمدی پور and محمد قصری},
title = {تبیین شاخص های موثر در مدیریت مرزها},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2014},
volume = {10},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-4331},
pages = {1--35},
numpages = {34},
keywords = {مرز، مدیریت مرز، جهانی شدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین شاخص های موثر در مدیریت مرزها
%A محمد حسین افشردی
%A جان پرور, محسن
%A زهرا احمدی پور
%A محمد قصری
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2014

[Download]