سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07

عنوان : ( تاثیر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: محمدجواد احمدی لاهیجانی , مریم جانعلی زاده قزوینی , علیرضا برجسته , هدایت الله کریم زاده سورشجانی , مرتضی گلدانی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش یخ زدگی روی بسیاری از فرایندهای حیاتی گیاه تاثیر گذاشته و باعث اختلال در کارکرد آن ها می شود. به منظور بررسی تاثیر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها و تعیین پایداری غشای سلولی ارقام گندم، پژوهشی در شرایط کنترل شده و به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 انجام شد. فاکتور اول شامل سه رقم گندم (سایونز، گاسکوژن و بم) و فاکتور دوم شامل شش دمای یخ زدگی شامل دماهای (صفر، 4-، 8-، 12-، 16- و 20- درجه سانتی گراد) بودند. میزان پایداری غشای سیتوپلاسمی با محاسبه میزان نشت الکترولیت ها مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس دمای کشنده برای 50 درصد نمونه ها (LT50) براساس درصد نشت الکترولیت ها تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان داد که اثرات دماهای یخ زدگی و رقم بر میزان نشت مواد و LT50 ارقام مورد بررسی معنی دار بود. کاهش دما به کمتر از 4- درجه سانتی گراد باعث افزایش میزان نشت الکترولیت ها در همه ارقام مورد مطالعه شد. کاهش دما به کمتر از 12- درجه سانتی گراد باعث کاهش معنی دار درصد بقاء، تعداد و سطح برگ و وزن خشک بوته ها شد. رقم بم بیشترین و رقم سایونز کمترین میزان نشت الکترولیت ها در اثر کاهش دما را نشان دادند. در همه ارقام، دمای 12- درجه سانتی-گراد به عنوان دمای افزایش سریع میزان نشت الکترولیت ها بود که در این بین، نشت الکترولیت ها در رقم گاسکوژن با سرعت بیشتری افزایش یافت، هر چند که میزان نهایی آن در مقایسه با سایر ارقام کمتر بود. از نظر شاخص LT50 نیز بیشترین و کمترین تحمل به یخ زدگی به ترتیب در ارقام سایونز و بم مشاهده شد. به نظر می رسد که به دلیل اینکه تنش سرما باعث آسیب به غشای سلولی و در پی آن، باعث نشت الکترولیت ها از سلول می شود، لذا اندازه گیری میزان نشت الکترولیت از بافت های گیاهی تحت تنش، می تواند معیار مناسبی از مقاوت به یخ زدگی و پایداری غشاها باشد.

کلمات کلیدی

, پایداری غشاء سلولی, درصد بقاء گیاه, وزن خشک, LT¬50, RDMT50.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043156,
author = {احمدی لاهیجانی, محمدجواد and جانعلی زاده قزوینی, مریم and برجسته, علیرضا and کریم زاده سورشجانی, هدایت الله and گلدانی, مرتضی and نظامی, احمد},
title = {تاثیر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط کنترل شده},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پایداری غشاء سلولی، درصد بقاء گیاه، وزن خشک، LT¬50، RDMT50.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط کنترل شده
%A احمدی لاهیجانی, محمدجواد
%A جانعلی زاده قزوینی, مریم
%A برجسته, علیرضا
%A کریم زاده سورشجانی, هدایت الله
%A گلدانی, مرتضی
%A نظامی, احمد
%J سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی
%D 2014

[Download]