کنفرانس ملی علوم معدنی , 2014-09-02

عنوان : ( بررسی فاصله بندی شکستگی ها در تاقدیس خورو تاثیر آن درمیزان تراوایی سنگ مخزن، کمربند چین خورده کپه داغ، شمال شرق ایران )

نویسندگان: فاطمه پزشکی , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , سیدکیوان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاقذیس اّ ساختاس اّی ه وْی دس ت تل ا ذًاختی یّذس کٍشتی اّ هیتاش ذٌ دسک استثاط تیی چیی- خ سَدگی اّ شکستگی کاستشد ه وْی دس اکتشاف استخشاج یّذس کٍشتی داسد. اص ایی س تعییی فاصل تِ ذٌی شکستگی اّ هیت اَ ذً ت تشآ سٍد تخلخل شکستگی هیضاى فً رَپزیشی دس هخاصى کوک ک ذٌ. یکی اص ه نْتشیی ع اَهل هؤثش تش فاصل تِ ذٌی، ضخاهت لای تِ ذٌی هیتاشذ. تغییشات ضخاهت لای تش فاصل تِ ذٌی شکستگی اّ دس ساص ذً هضد سٍاى، لای اِّی تا ضخاهت هختلف تاقذیس خ سَ دس س ایستگا تش س یٍ ساص ذً هضد سٍاى دس ح ضَ کپ دِاغ، شوالششق ایشاى، ه سَد اسصیاتی قشاس گشفت ذٌ د دست شکستگی )کششی( تشداشت شذ. تشسسی هقادیش هیا گًیی فاصل تِ ذٌی افضایش آى سا هت اٌسة تا افضایش ضخاهت لای تِ ذٌی شًاى هید ذّ دس تًیج تخلخل شکستگی یًض کا شّ هییاتذ. ضشیة تغییشات فاصل تِ ذٌی دسص اُّ ت جِض دس یک ه سَد دس تقی ه اَسد کوتش اص یک )آسایش خ شَ اِی( است. وّچ یٌی هطالعات شًاى هید ذّ ک تا افضایش ضخاهت لای تِ ذٌی هیضاى تاصشذگی دسص اُّ یًض افضایش هییاتذ. ت اٌتشایی لای اِّی تا ضخاهت کوتش فاصل ت ذٌی کوتش دسص اُّ، اثش کیفی ت تْشی تش س گٌ هخضى داسد.

کلمات کلیدی

, فاصله بندی شکستگی , سازند مزدوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043166,
author = {پزشکی, فاطمه and قائمی, فرزین and رحیمی, بهنام and حسینی, سیدکیوان},
title = {بررسی فاصله بندی شکستگی ها در تاقدیس خورو تاثیر آن درمیزان تراوایی سنگ مخزن، کمربند چین خورده کپه داغ، شمال شرق ایران},
booktitle = {کنفرانس ملی علوم معدنی},
year = {2014},
location = {ساری, ايران},
keywords = {فاصله بندی شکستگی ، سازند مزدوران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فاصله بندی شکستگی ها در تاقدیس خورو تاثیر آن درمیزان تراوایی سنگ مخزن، کمربند چین خورده کپه داغ، شمال شرق ایران
%A پزشکی, فاطمه
%A قائمی, فرزین
%A رحیمی, بهنام
%A حسینی, سیدکیوان
%J کنفرانس ملی علوم معدنی
%D 2014

[Download]