سومین همایش ملی فناوریهای نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20

عنوان : ( بررسی حذف ترکیبات نیتروژنی موجود در پسابها با متدهای بیولوژیکی )

نویسندگان: سیدمحمدعلی مسعودی , جواد سرگلزائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشهای سنتی حذف نیتروژن از پساب از دو مرحلهی جداگانه و متوالی نیتریفیکاسیون )نیترات سازی( و دنیتریفیکاسیون )نیترات زدایی( تشکیل میشود. نیتریفیکاسیون شامل اکسایش بیولوژیکی آمونیاک یونیزه شده به نیتریت است و سپس اکسایش بیولوژیکی نیتریت به نیترات توسط نیتریفایرهای اتوتروفیک نیز صورت میگیرد اما دنیتریفیکاسیون احیای بیولوژیکی نیترات و نیتریت به گاز نیتروژن میباشد که تحت شرایط فقر اکسیژن و بوسیله دنیتریفایرهای هتروتروف به وقوع میپیوندد. به دلیل هزینه های مالی تکنولوژیهای سنتی، روشهای جدیدی توسعه یافتند که عبارتند از: سیستمهای تک راکتوری برای حذف آمونیوم تا حد نیتریت(شارون)، اکسیداسیون بیهوازی آمونیوم (آناموکس)، نیتریفیکاسیون دنیتریفیکاسیون اتوتروف اکسیژن محدود )اولند(، حذف کامل -اتوتروفیک نیتروژن از نیتریت (کانون)، نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون بطور همزمان ( SND ) که همگی پتانسیل بالایی در حذف نیتروژن دارند.

کلمات کلیدی

, حذف نیتروژن, نیترات سازی/زدایی, آناموکس, کانون, شارون, اولند, نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون بطور همزمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043173,
author = {مسعودی, سیدمحمدعلی and سرگلزائی, جواد},
title = {بررسی حذف ترکیبات نیتروژنی موجود در پسابها با متدهای بیولوژیکی},
booktitle = {سومین همایش ملی فناوریهای نوین شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {حذف نیتروژن، نیترات سازی/زدایی، آناموکس، کانون، شارون، اولند، نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون بطور همزمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حذف ترکیبات نیتروژنی موجود در پسابها با متدهای بیولوژیکی
%A مسعودی, سیدمحمدعلی
%A سرگلزائی, جواد
%J سومین همایش ملی فناوریهای نوین شیمی و مهندسی شیمی
%D 2014

[Download]