دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (17), شماره (88), سال (2014-10) , صفحات (80-87)

عنوان : ( نقش فیبرهای C در اثرات مرفین بر ادم التهابی پا در موش صحرایی )

نویسندگان: زهرا علیزاده , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: از آنجا که اثرات ضد التهابی مرفین در دوزهای معمول (10 میلی‌گرم بر کیلوگرم) ثابت شده و هم‌چنین با توجه به این که نقش فیبرهای C در آزاد‌سازی ماده P و CGRP نیز مشخص شده است و از طرفی اثرات تحریکی دوزهای بسیار ناچیز مرفین (1 میکروگرم بر کیلوگرم) بر فیبرهای C نیز گزارش شده است، پژوهش حاضر نقش این فیبرها و نیز دوزهای معمول و بسیار ناچیز مرفین را در حضور و کاهش فیبرهای C در ادم ناشی از تزریق کف‌پایی فرمالین مورد بررسی قرار داده‌است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه پژوهشی موش‌های صحرایی نر (200-180 گرم) در دو دسته حلال (دریافت‌کننده نوزادی حلال کپسایسین) و تجربی (دریافت‌کننده نوزادی کپسایسین) قرارگرفتند. هر دسته شامل سه گروه دریافت‌کننده سالین، دوز 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم و دوز 1 میکروگرم بر کیلوگرم مرفین طی تجویز درون‌صفاقی بود. در هر گروه حجم ادم التهابی ناشی از تزریق کف‌پایی 05/0 میلی‌لیتر فرمالین 5/2 درصد توسط آزمون پلتیسمومتری سنجش شد. یافته‌ها: در گروه‌های حلال، دوز 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم مرفین اثرات ضد التهابی (01/0p<) و دوز 1 میکروگرم بر کیلوگرم آن اثرات پیش‌برنده التهاب (01/0p<) داشت. کاهش فیبرهای C در گروه‌های تجربی منجر به کاهش التهاب ناشی از فرمالین شد (001/0p<)، هم‌چنین در این گروه‌ها دوز 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم مرفین اثرات ضد التهابی قوی‌تری را نشان داد(001/0p<) و اثرات پیش برنده التهاب دوز 1 میکروگرم بر کیلوگرم آن کاهش یافت(001/0p<). نتیجه‌گیری: فیبرهای C با آزاد کردن ماده P و CGRP، نقش مهمی در ایجاد التهاب در محل آسیب بافت دارند. کاهش این فیبرها منجر به کاهش التهاب می‌شوند. بنابراین حضور فیبرهای C اهمیت بسزایی در پیشرفت التهاب و ایجاد ادم دارند.

کلمات کلیدی

, فیبرهای C, ادم, التهاب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043177,
author = {علیزاده, زهرا and فریدونی, مسعود and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {نقش فیبرهای C در اثرات مرفین بر ادم التهابی پا در موش صحرایی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2014},
volume = {17},
number = {88},
month = {October},
issn = {1735-5338},
pages = {80--87},
numpages = {7},
keywords = {فیبرهای C، ادم، التهاب، مرفین،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش فیبرهای C در اثرات مرفین بر ادم التهابی پا در موش صحرایی
%A علیزاده, زهرا
%A فریدونی, مسعود
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ 1735-5338
%D 2014

[Download]