پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences, دوره (16), شماره (10), سال (2014-10) , صفحات (45-51)

عنوان : ( تأثیر اتصالات منفذدار (Gap junction) نخاعی در کاهش و یا افزایش ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و غیاب دوزهای نرمال و بسیار کم مرفین )

نویسندگان: مرجان کمال پور , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اتصالات منفذدار (Gap junction=G.J) که مسیری برای عبور کاتیونها، پیامبرهای ثانویه و متابولیت­ های کوچک بین سلول­های مجاور فرآهم می­ آورند، در سیستم اعصاب مرکزی از جمله نخاع شناسایی شده­ اند. با توجه به اینکه کربنوکسالون یکی از پرکاربردترین مسدود­کننده­ های G.J است، این مطالعه به منظور بررسی اهمیت G.Jها در نخاع در ادم التهابی القاء شده توسط فرمالین به تنهایی و در حضور دوزهای نرمال و بسیار کم مرفین انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی تعداد 49 سر موش ­صحرایی نر نژاد ویستار (200-180گرم) بجز کنترل به هفت گروه هفت­ تایی تقسیم شدند، ابتدا حیوانات بیهوش شده و با انجام جراحی وسط غشای اطلس-اکسی پیتال سوراخ کوچکی جهت عبور لوله پلی اتیلن ایجاد گردید. پس از طی دوران بهبودی جراحی کانول­ گذاری برای تجویز نخاعی(i.t) در سه دسته دریافت­ کننده داخل صفاقی سالین (i.p)، دوز نرمال مرفین (mg/kg, i.p10) و دوز بسیار کم مرفین (µg/kg, i.p1) قرار گرفتند و هر دسته به دو گروه هفت­ تایی تقسیم شد که یک گروه سالین (i.t) و دیگری کربنوکسالون (nM, i.t1) دریافت کردند. در هر گروه حجم ادم التهابی ناشی از تزریق ml 05/0 فرمالین 5/2% به کف پای حیوانات، یک­ ساعت پس از تجویزها، به روش پلتیسمومتری سنجش شد. یافته ها: تجویز نخاعی کربنوکسالون ادم التهابی ناشی از فرمالین را کاهش داد (24/7±260)، (001/0p<). همچنین اثرات ضد التهابی دوز نرمال مرفین را افزود (12/20±220)، (01/0p<) و از طرف دیگر سبب کاهش و معکوس کردن اثرات پیش­ برنده التهاب دوز بسیار کم مرفین شد (57/19±250)، (001/0p<). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اتصالات منفذدار احتمالاً با تسهیل آزادسازی عوامل التهابی از سلول­های گلیای نخاعی در روند التهاب نقش دارند، لذا احتمالاً انسداد آن­ها منجر به کاهش رهایش و انتقال عوامل التهابی در نخاع و بدنبال آن کاهش فرآیند ادم التهابی و همچنین تغییر اثر ضد التهابی/ پیش التهابی مرفین شده است

کلمات کلیدی

, اتصالات منفذدار, کربنوکسالون, مرفین, ادم, التهاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043178,
author = {کمال پور, مرجان and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {تأثیر اتصالات منفذدار (Gap junction) نخاعی در کاهش و یا افزایش ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و غیاب دوزهای نرمال و بسیار کم مرفین},
journal = {پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences},
year = {2014},
volume = {16},
number = {10},
month = {October},
issn = {1561-4107},
pages = {45--51},
numpages = {6},
keywords = {اتصالات منفذدار، کربنوکسالون، مرفین، ادم، التهاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر اتصالات منفذدار (Gap junction) نخاعی در کاهش و یا افزایش ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و غیاب دوزهای نرمال و بسیار کم مرفین
%A کمال پور, مرجان
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences
%@ 1561-4107
%D 2014

[Download]