نخستین کنگره دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته , 2014-10-09

عنوان : ( تاثیر کود های آلی هیومیکی و شیمیایی بر خصوصیات مهم خاک در درختان پسته )

نویسندگان: علی اولیایی ترشیز , مجتبی حسینی , مینا امامیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغذیه یکی از عوامل بسیار مهم در رشد و باروری درختان پسته می باشد خاک در تامین عناصر غذایی درختان نقش بسیار مهمی دارد. به منظور بررسی تاثیر ترکیبات هیومیکی و شیمیایی بر خصوصیات مهم خاک در درختان پسته آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در باغ پسته واقع در شهرستان کندر در سال 90 و 91 اجرا شد. تیمارها شامل دو بستر کودی آلی ( گاوی ) و شیمیایی ( فسفات آمونیوم ) در دو سطح با استفاده و بدون استفاده از ترکیب هیومیک تجاری به نام پارس هیومیک بودند آزمون خاک قبل و بعد از تیمارهای کودی از خاک باغ انجام شد همچنین کود آلی داده شده مورد تجزیه قرار گرفت. شاخص های مورد اندازه گیری در خاک: شوری (EC) ، اسیدیته (PH) ، فسفر (P)، پتاسیم (K)، کربن آلی (OC)، ازت (N)، نتایج نشان داد شاخص EC (ds/m) ، PH، P (mg/kg)، K (mg/kg)، OC(%)، N (%) در بستر کود حیوانی قبل و بعد از تیمار با کود هیومیک به ترتیب ( 63/3 ، 9/6 ) ( 3/7 ، 14/7 ) ( 4/0 ، 5/46 ) (510، 614 ) ( 06/0 ، 99/2 ) ( 015/0 ، 08/0 ) همچنین در بستر کود شیمیایی قبل و بعد از تیمار با کود هیومیک به ترتیب ( 6/2 ، 05/2 ) ( 53/7 ، 2/7 ) (6/0 ، 5/38 ) ( 401 ، 5/390 ) ( 3/0 ، 6/0 ) ( 015/0 ، 1/0 ). نتایج آزمایشات خاک شناسی نشان داد که اضافه کردن کود های هیومیک و حیوانی به استثنای شاخص شوری در متعادل کردن عناصر غذایی و بهبود PH خاک، نقش موثری داشته است و مواد غذایی پتاسیم و فسفر قابل جذب در تیمارهای کودی هیومیک افزایش نسبی داشته است ترکیب هیومیک بکار رفته در این طرح می تواند علاوه بر افزایش مواد آلی خاک در ترکیب با کود حیوانی و شیمیایی کیفیت مواد غذایی قابل جذب در درختان پسته را به تدریج افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, کود , هیومیک, شیمیایی , پسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043192,
author = {علی اولیایی ترشیز and حسینی, مجتبی and مینا امامیان},
title = {تاثیر کود های آلی هیومیکی و شیمیایی بر خصوصیات مهم خاک در درختان پسته},
booktitle = {نخستین کنگره دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته},
year = {2014},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {کود - هیومیک- شیمیایی -پسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کود های آلی هیومیکی و شیمیایی بر خصوصیات مهم خاک در درختان پسته
%A علی اولیایی ترشیز
%A حسینی, مجتبی
%A مینا امامیان
%J نخستین کنگره دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته
%D 2014

[Download]